Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολική στέγη: Ποιος ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και των Δήμων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολική στέγη: Ποιος ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και των Δήμων – Κτηριολογικά προγράμματα – Πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. 

Σχολική στέγη

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) περιορίζεται στον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΥΠΑΙΘΑ σε απάντηση Ερώτησης του Βουλευτή κου B. Γραμμένου της Ελληνικής Λύσης, την οποία κοινοποίησε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ’ του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’ και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’ και της Διαπιστωτικής Πράξεις αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β’, συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ ΑΕ), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α’/28-3-2023) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου.

Ειδικότερα:

α) ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’143) και

β) ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του αντίστοιχου ελέγχου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α’) εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24- 03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.ΘΑ δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την Εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, τη προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη.

Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δείτε σχετικά

Ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος εκπαιδευτικών μονάδων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης 

Δείτε επίσης

Προσλήψεις για την Παράλληλη Στήριξη και διασφάλιση δικαιωμάτων εκπαιδευτικών ζητούνται με Ερώτηση στη Βουλή 

Αλλαγές στα σχολεία: Ο σχεδιασμός του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση