Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας: Ειδικό καθεστώς λειτουργίας με Απόφαση Δημάρχου λόγω κτιριακών προβλημάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας: Ειδικό καθεστώς λειτουργίας με Απόφαση Δημάρχου μετά τα στατικά προβλήματα τμημάτων του σχολικού συγκροτήματος.

1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

Απόφαση σχετικά με το ειδικό καθεστώς λειτουργίας του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας μετά από τα πορίσματα σύμφωνα με τα οποία τμήματα του σχολικού συγκροτήματος κρίνονται στατικά ανεπαρκή και η παραμονή κοινού και μαθητών, κρίνεται επικίνδυνη και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται, κοινοποίησε ο Δήμαρχος Παιανίας κος Ισίδωρος Μάδης.

Σύμφωνα με την Απόφαση, για αποκλειστικό διάστημα μέχρι την τοποθέτηση των οικίσκων τα γραφεία των εκπαιδευτικών θα μεταφερθούν σε προσωρινή δομή εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου των Γυμνασίων, μέχρις ότου παραδοθούν τα υπό παραγγελία γραφεία (οικίσκοι) εκπαιδευτικών και τα δύο Γυμνάσια θα λειτουργούν σε ειδικό καθεστώς διδασκαλίας στις υπάρχουσες – εναπομείνασες δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας σε εκ περιτροπής διπλό σχολικό ωράριο, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ

Παιανία, 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2022

Θέμα: Ειδικό Καθεστώς Λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Ο Δήμαρχος Παιανίας έχοντας υπ’ όψιν:………..

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος λειτουργίας με κατεπείγον χαρακτήρα των σχολικών δομών του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας, κατόπιν πορισμάτων μελέτης αποτίμησης φέρουσας ικανότητας στατικού φορέα, κατά την οποία τμήματα του σχολικού συγκροτήματος κρίνονται στατικά ανεπαρκή και η παραμονή κοινού και μαθητών, κρίνεται επικίνδυνη και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται.

Οι σχολικές δομές των Γυμνασίων λειτουργούν από 12 Σεπτεμβρίου 2022 ως εξής:

1. Τα τμήματα των σχολείων που ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ (στατικά ανεπαρκείς φορείς):

– Το κτηριακό συγκρότημα 1,2 και 3 ήτοι η είσοδος από Λ. Ανδρίκου, τα γραφεία Δ/νσης, γραφεία εκπαιδευτικών, αίθουσες διδασκαλίας 1ου και 2ου Γυμνασίου, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, λοιπές αίθουσες και τουαλέτες ισογείου.

Τα παραπάνω ΔΕΝ θα υποδέχονται κοινό και μαθητές, θα κλειστούν με ειδική προσωρινή περίφραξη και οποιαδήποτε λειτουργία εντός των κτηρίων θα διακοπεί, εκτός ειδικής περίστασης, ειδικής εξουσιοδότησης και εισόδου – εξόδου και λειτουργίας εργοταξίου.

2. Τα τμήματα των σχολείων που ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (στατικά επαρκείς φορείς):

– Η τριόροφη δομή του 2ου Γυμνασίου (6 αίθουσες διδασκαλίας) – Οι λυόμενες αίθουσες του 1ου Γυμνασίου (7 αίθουσες διδασκαλίας)

– Το κλειστό Γυμναστήριο ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Οι δημόσιες σχολικές δομές του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας λόγω αδήριτης αναγκαιότητας και της διασφάλισης της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των δομών, θα λειτουργήσουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ, τα οποία έχουν κριθεί ΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΗ και αναφέρονται διακριτά παραπάνω.

Ο Δήμος Παιανίας πρόκειται να προμηθευτεί με τις διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 προκατασκευασμένους οικίσκους – σχολικές αίθουσες για την κάλυψη των επιπλέον των υπαρχουσών αιθουσών, ήτοι δεκαεννέα (19) αίθουσες διδασκαλίας, εκπαιδευτικών, διευθυντών και τουαλετών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία σε πρωινό ωράριο για όλους τους μαθητές των σχολείων.

Για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ μέχρι την τοποθέτηση των οικίσκων το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας θα λειτουργεί ως εξής:

– Τα γραφεία των εκπαιδευτικών θα μεταφερθούν σε προσωρινή δομή εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου των Γυμνασίων, μέχρις ότου παραδοθούν τα υπό παραγγελία γραφεία (οικίσκοι) εκπαιδευτικών.

– Τα δύο Γυμνάσια θα λειτουργούν σε ειδικό καθεστώς διδασκαλίας στις υπάρχουσες – εναπομείνασες δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας σε εκ περιτροπής διπλό σχολικό ωράριο, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με:

Το υπ.αρ. πρωτ. 14474/9.9.2022 έγγραφο του Δήμου Παιανίας προς τον Γ.Γ. Α’θμιας, Β’θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Την ΚΥΑ 103691/Δ3/26.08.2022 (ΦΕΚ 4583/30.08.2022 τεύχος Β’): Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023, Την ΚΥΑ 139591/Δ3/23.08.2017 (ΦΕΚ 3073/06.09.2017 τεύχος Β’): Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Την ΚΥΑ 128728/Δ3/03.08.2016 (ΦΕΚ 2591/22.08.2016 τεύχος Β’) Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2541/21.07.2017 τεύχος Β’, Την ΚΥΑ 128724/Δ3/03.08.2016 (ΦΕΚ 2540/18.08.2016 τεύχος Β’) Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2541/21.07.2017 τεύχος Β’, Την ΚΥΑ 98986/Δ1/16.06.2016 (ΦΕΚ 1826/22.06.2016 τεύχος Β’) Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, όπως τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2355/29.07.2016 τεύχος Β’, Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188)., Την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118), Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), Τις με αρ. 30/10-06- 2021 34/01-07-2021 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ α ι

Λόγω του γεγονότος πώς δεν προέκυψε η απαιτούμενη συναίνεση, όπως ζητήθηκε από τα αρμόδια εκτελεστικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας και αφορούσε συναίνεση των

α) Δήμου Παιανίας (συναινών),

β) Δ/νση Εκπαίδευσης (συναινούσα),

γ) Συλλόγους Διδασκόντων (μη συναινούντες) και

δ) Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (μη συναινούντες), για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης ορισμένου χρόνου, στην πρόταση του Δήμου Παιανίας και της Δ/νσης Β’θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής σχετικά με την εφαρμογή ειδικού συμπτυγμένου πλήρους εκπαιδευτικού ωραρίου με λήξη στις 16:40, μετά δε και την έκδοση ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ απόφασης των συλλογικών οργάνων των γονέων και εκπαιδευτικών η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ ι σ χ ύ ε ι ω ς ε ξ ή ς προκύπτουσα εκ των ανωτέρω διατάξεων του ΥΠΑΙΘ:

ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2
08:10 – 08:55 1Η ΩΡΑ 13:45 – 14:30 1Η ΩΡΑ
08:55- 09:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:30 – 14:35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
09:00 – 09:45 2Η ΩΡΑ 14:35 – 15:20 2Η ΩΡΑ
09:45 – 09:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:20 – 15:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
09:50 – 10:35 3Η ΩΡΑ 15:25 – 16:10 3Η ΩΡΑ
10:35 – 10:45 ΔΙΑΛΙΕΜΜΑ 16:10 – 16:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10:45 – 11:30 4Η ΩΡΑ 16:20 – 17:05 4Η ΩΡΑ
11:30 – 11:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 17:05 – 17:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:40 – 12:25 5Η ΩΡΑ 17:15 – 18:00 5Η ΩΡΑ
12:25 – 12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:00 – 18:05 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 

12:30 – 13:15 6Η ΩΡΑ

 

18:05 – 18:50 6Η ΩΡΑ

ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Οι σχολικές δομές πρόκειται να λειτουργήσουν εκ περιτροπής, σε ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικού καθεστώτος, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Μετά από κλήρωση παρουσία των Διευθυντών των σχολικών δομών προέκυψε η σειρά προβαδίσματος, έχουσα ως εξής:

Εβδομάδα Α’ 12.09 – 16.09

Πρώτη βάρδια: 1ο Γυμνάσιο Παιανίας Δεύτερη βάρδια: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

Εβδομάδα Β’ 19.09 – 23.09

Πρώτη βάρδια: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας Δεύτερη βάρδια: 1ο Γυμνάσιο Παιανίας

Εβδομάδα Γ’ 26.09 – 30.09

Πρώτη βάρδια: 1ο Γυμνάσιο Παιανίας Δεύτερη βάρδια: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

Εβδομάδα Δ’ 03.10 – 07.10

Πρώτη βάρδια: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας Δεύτερη βάρδια: 1ο Γυμνάσιο Παιανίας Εβδομάδα Ε’ 10.10 – 14.10

Πρώτη βάρδια: 1ο Γυμνάσιο Παιανίας Δεύτερη βάρδια: 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1.  Η κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος, η κατανομή των σχολικών αιθουσών και η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, είναι ζητήματα αρμοδιότητας των εκπαιδευτικών φορέων και της Δ/νσης Β’θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.
  2. Όλες οι αναγκαίες εργασίες που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα, θα προκύπτουν κατόπιν συνεννόησης.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

 Η παρούσα απόφαση ισχύει από Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, έχει διάστημα ενός (1) μήνα, με αποκλειστικό δικαίωμα παράτασης μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης και παράδοσης σε λειτουργία των οικίσκων διδασκαλίας στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, ούτως ώστε το σύνολο των σχολικών δομών να πραγματοποιεί την προβλεπόμενη εκ του νόμου υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία σε κανονικό ωράριο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, στις Διευθύνσεις των δύο Γυμνασίων και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

Δείτε επίσης

ERASMUS+KA2 “RoboGirls” Project-ΠΔΕ Αττικής: Οδηγός Μεθοδολογίας-Εκπαιδευτικά Σενάρια-MOOC 

Κεραμέως: Τι είπε για το νέο σύστημα διορισμών και το ενδεχόμενο τηλεκπαίδευσης για εξοικονόμηση ενέργειας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση