Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για ψήφιση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: Πρόσληψη  αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμωνπαιδοκόμων-Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορoνοϊό COVID-19-Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας

Δέκα διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιέχονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα”.

Δείτε τις διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε ́: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 85:
Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τμηματικής εξόφλησης των προμηθευτών ειδών ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 86:
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Παρατείνεται η ισχύς διατάξεων Π.Ν.Π. που αφορούν στην αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο της εκπαίδευσης, έως τις 31.7.2021 (θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αποδοχής δωρεών από τρίτους).

Άρθρο 87:
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασίων στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίαςΤροποποίηση άρθρου 162ν.4763/2020.

Παρατείνονται έως τις 31.7.2021 οι ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Άρθρο 88:
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19

Προβλέπεται η δυνατότητα να οριστεί, με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους.

Άρθρο 89:
Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.)Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3966/2011

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράλληλης απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ως Προέδρων ή Αντιπρόεδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διόφαντου, με την αυτοδίκαιη ένταξή τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή υπουργική απόφαση, των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διόφαντου για την πλήρη απασχόλησή τους στο Ινστιτούτο.

Άρθρο 90:
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση παρ.17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του καθορισμού του πλαισίου και της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης ή τροποποίησης αδειών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα πριν από τις 20.12.2020.

Άρθρο 91:
Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι.Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4653/2020

Τονίζεται ο ενδεικτικός χαρακτήρας των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄12), με βάση τους οποίους κατανέμεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών, καθώς και, στην περίπτωση αυτή, επιλογής ορισμένων εκ των προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών από κάθε Α.Ε.Ι..

Άρθρο 92:
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Άρθρο 93:
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας

Επιλύεται ζήτημα που ανέκυπτε σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και συναινούν σε μετάταξή τους σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 94:
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμωνπαιδοκόμων

Για την αποτελεσματική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. (βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων) είναι δυνατόν να καλύπτονται κατά τη διαδικασία των ειδικών προκηρύξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

____________________

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας
Αναλυτικά τα άρθρα
Άρθρο 85
Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (A ́ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254) ισχύει από την έναρξη ισχύος της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στιςσχετικέςσυμβάσεις.

Άρθρο 86
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α` 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1 .5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 87
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας-Τροποποίηση άρθρου 162 ν. 4763/2020

Η ισχύς του άρθρου 162 του ν.4763/2020 (Α ́254), ως προς τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιώνσταΑ.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 88
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη υποβολή τους σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο,ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 89
Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”(Ι.Τ.Υ.Ε.)-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 3966/20111.

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 (Α ́118) προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα οκτώ μέλη, δύο από τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι.

Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Δεν δύναται να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.Ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης.

Εάν ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους και μπορούν να ασκούν δραστηριότητες και να αμείβονται σύμφωνα με τις περ. α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195).»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά μέλη λαμβάνουν κατά συνεδρίαση αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση όμοια με αυτή του προηγούμενου εδαφίου.»

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. με την υπ όστοιχεία30446/Γ4/16.3.2021 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 204).

Άρθρο 90
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α ́254), προστίθεται περ. δ ́ και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί, για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021.

Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ. που υποχρεούνται να υποβάλλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των κοινών υπουργικών αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 51, η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του.

Είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.

δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου δύο (2), οι οποίες υποβλήθηκαν έως τις 20.12.2020, συνοδεύονται από πλήρη φάκελο και εκκρεμούν ή καθίστανται εκκρεμείς προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας.

Mετά από την απαιτούμενη θετική γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,το αργότερο έως τις 30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυμούν την εξέτασή τους όπως έχουν υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, της θετικής γνώμης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν.

Η περ. α ́ εφαρμόζεται και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, στα οποία η άδεια έχει χορηγηθεί ή τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. δ’ ή η άδεια χορηγείται ή τροποποιείται σύμφωνα με την περ. δ’, ανεξαρτήτως του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας χορήγησης ή τροποποίησης της άδειας.».

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας
Άρθρο 91
Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι.-Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4653/2020

Οι περ. β καιγ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12) τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

αα) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους μπορεί να αξιολογείται κάθε Α.Ε.Ι.

Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι ιδίως οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως την αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόμενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π . που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθμό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και τον αριθμό ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τον αριθμό συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των υποπαρ. α` και β`, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και συνδυάζονται,μπορεί να ορίζονται ορισμένα ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες ως υποχρεωτικοί για τα Α.Ε.Ι. καθώς και να ορισμένα κριτήρια ή δείκτες ως προαιρετικοί για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία περίπτωση, να ορίζεται περαιτέρω το πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών τα οποία πρέπει να επιλέξει κάθε Α.Ε.Ι.,καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύμφωνα με την υποπαρ.β`, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της υποπαρ.γ`.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που κατανέμεται στα ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»

Άρθρο 92
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με την υποπαρ.Δ9 της παρ.Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α ́94) .

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των αποζημιώσεων για κάθε μέλος της ΕΕΑΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την πρώτη συγκρότηση της Ε.Ε.Α.Π. με βάση τον ν. 4653/2020.

Άρθρο 93
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας

1. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α ́224), δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό.

2. Πράξεις μετάταξης των εκπαιδευτικών της παρ. 1 σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι νόμιμες.

Δέκα διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας
Άρθρο 94
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2 ́ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α ́ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π..

Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τις 10 διατάξεις του ΥΠΑΙΘ

Δείτε επίσης

Πανελλαδικές 2021: Διευκρινίσεις για γνωματεύσεις υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Κεραμέως: Στόχος το άνοιγμα Λυκείων-Γυμνασίων την επόμενη εβδομάδα με self-testing
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση