Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT: Απασχόληση έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT: Ανάθεση έργου με μίσθωση – Απασχόληση έως 31 Δεκεμβρίου 2020 για τη συλλογή δεδομένων ερευνών.

1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT

Με την υπ. αρίθμ. 4013/Α1-3363ΦΕΚ B 2402 – 18.06.2020–  του Υφυπουργού Οικονομικών Θεοδ. Σκυλακάκη, του Υπουργού Εσωτερικών Παναγ. Θεοδωρικάκου και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αθ. Θανόπουλου, καθορίζεται σε 1.040 ο αριθμός των Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα

Καθορίζεται ο αριθμός των Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) σε χίλιους σαράντα (1040), στους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3832/2010.

1.040 συνεργάτες

Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Χρόνος απασχόλησης

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 για τη συλλογή δεδομένων των κάτωθι ερευνών:

A. Πίνακας Ερευνών για την επιλογή ΙΣ στα Νοικοκυριά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΛΣΤΑΤ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕ
EUROSTAT
α/α Ονομασία Έρευνας Περιοδικότητα
1 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Τριμηνιαία –
Διεξάγεται μηνιαίως
449.458,38
2 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (AD
HOC ενότητα)
Ad hoc-Διεξάγεται
μηνιαίως (το Β΄ τρίμηνο
κάθε έτους)
19.133,88
3 Παράλληλη Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού για την αποτίμηση του
IESS FR
Ad hoc-Τριμηνιαία-
Διεξάγεται μηνιαίως
(μόνο για το 2020)
38.368,00
4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολο-
γισμών (ΕΟΠ)
Ετήσια – Διεξάγεται μη-
νιαίως
239.991,12
5 Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης (EU-SILC)
Ετήσια 290.512,00
6 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πλη-
ροφόρηση και Επικοινωνίας (ICT)
Ετήσια 28.184,40
7 Κατάλογοι – Πλαίσια Έρευνας Οικο-
γενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Ετήσια 9.044,00
8 Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών Μηνιαία 14.948,00
9 Πιλοτική Έρευνα Ποιοτικών Χαρα-
κτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών
(Έρευνα Διακοπών) Β’ τρίμηνο 2020
Τριμηνιαία 44.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Α: 1.076.137,90 57.501,88
Β. Πίνακας Ερευνών για την επιλογή ΙΣ στις Επιχειρήσεις ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΛΣΤΑΤ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕ
EUROSTAT
α/α Ονομασία Έρευνας ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Μηνιαία 193.638,00
2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό
Εμπόριο
Μηνιαία 8.080,00
3 Δείκτης Απασχολούμενων στο Λιανικό
Εμπόριο
Τριμηνιαία 2.139,00
4 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Μηνιαία 1.456,00
5 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Μηνιαία 2.340,00
6 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Τριμηνιαία 425,70
7 Δείκτες Τιμών Εισροών – Εκροών
στη Γεωργία- Κτηνοτροφία
Μηνιαία 8.101,30
8 Έρευνα Κόστους και Κενών Θέσεων
Εργασίας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρε-
σίες (LCI, STS, JVS)
Τριμηνιαία 143.300,00
9 Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών
Μεταφορών
Τριμηνιαία 58.567,50
10 Έρευνα κίνησης καταλυμάτων σύντομης
διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) 2020
Ετήσια –
διεξάγεται
Τριμηνιαία
120.000,00
11 Έρευνες Ισοτιμιών των
Αγοραστικών Δυνάμεων
Εξαμηνιαία 10.890,00
12 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφόρησης, Επικοινωνίας
και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ετήσια 40.000,00
13 ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
SBS
Ετήσιες 110.000,00
Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) Ετήσια
Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού
Καθαρισμού
Ετήσια
Ετήσια Έρευνα Ορυχείων, Μεταλλείων,
Αλυκών (ΕΣΕΟ)
Ετήσια
Ετήσια Έρευνα Κατασκευών Ετήσια
Επιχειρήσεων Χονδρικού και Λιανικού
Εμπορίου, Πωλήσεων και Επισκευών
Αυτοκινήτων και Δικύκλων και Λιανικής
Πώλησης Καυσίμων
Ετήσια
Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περι-
ουσίας Εκμισθώσεων και Παροχής Υπηρε-
σιών – Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Παρο-
χής Υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα),
Ετήσια
Επιχειρήσεων στον Τομέα Μεταφορών,
Αποθήκευσης και Επικοινωνιών
Ετήσια
Επιχειρήσεων στον Τομέα Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας
Ετήσια
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
και Εστιατορίων
Ετήσια
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ετήσια
Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων
(iFATS)
Ετήσια
14 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Χοίρων Ετήσια 15.000,00
15 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Βοοειδών Ετήσια 15.000,00
16 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Αιγών Ετήσια 15.000,00
17 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Προβάτων Ετήσια 15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Β: 748.047,50 10.890,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.824.185,40 68.391,88

 

Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα περιλαμβάνει τα εξής:

Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγμα- τοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικο- κυριά.

Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχει- ρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

ΙΙΙ.- Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματο- λογίων στατιστικών ερευνών). IV.- Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επι- χειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από τη Δ/νση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Διάρκεια έργου

Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αμοιβές

Το συνολικό ποσό της κατ΄ αποκοπήν αμοιβής των χιλίων σαράντα (1040) Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) προκύπτει από τον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που θα παραδώσουν για τις έρευνες που θα τους ανατεθούν.

Δείτε το ΦΕΚ B 2402 – 18.06.2020

Δείτε επίσης

Πρόσκληση εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) | Αιτήσεις
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών: Πρόσκληση για την εισαγωγή καταρτιζομένων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση