Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

10η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με ΕΑΕ και Σχολική Ψυχολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

10η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας | ΦΕΚ.

10η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας

Με την υπ. αρίθμ. 158189/Ζ1Απόφαση – ΦΕΚ B 5219 – 25.11.2020 – του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Β. Διγαλάκη έχουμε 

τη 10η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Αναλυτικά

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24-4-2019 (Β’ 1455), 80237/Ζ1/ 21-5-2019 (Β’ 1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 (Β’ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 (Β’ 2743), 125519/Ζ1/6-8-2019 (Β’ 3260), 180405/Z1/19-11-2019 (Β’ 4279), 16157/Ζ1/5- 2-2020 (Β’ 371),31750/Ζ1/4-3-2020 (Β’ 1119) και 97130/ Ζ1/22-7-2020 (Β’ 3144) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

 

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE
LOUVAIN
MASTER EN SCIENCES
PSYCHOLOGIQUES À
FINALITÈ SPECIALISÈE
ΒΕΛΓΙΟ

 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α “Μεταβατικές Διατάξεις”, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

 

ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY
COLLEGE LONDON
MASTER OF SCIENCE
IN PSYCHOLOGY OF
EDUCATION
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf  το ΦΕΚ B 5219 – 25.11.2020 10η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών με Σχολική Ψυχολογία και ΕΑΕ

Δείτε σχετικά

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :
1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
7) Η 6η Τροποποίηση
8) Η 7η Τροποποίηση
9) Η 8η Τροποποίηση
10) Η 9η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε ακόμη

Σχολεία πρόσληψης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών | Νέο ΦΕΚ
Επιστολή διαμαρτυρίας για διορισμούς Δ φάσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση