Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Έντεκα (11) επισημάνσεις για το σύστημα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +


Του Βασίλη Βούγια

 1. Για να προταχθεί ένας Ψυχολόγος(ΠΕ23) στον Πίνακα, μαζί με τους έχοντες Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία, θα πρέπει οι 50 μήνες προϋπηρεσίας που απαιτούνται, να είναι προϋπηρεσία Ψυχολόγου(ΠΕ23) στην Α/θμια ή στην Β/θμια Εκπαίδευση.

Από τη στιγμή που θα προταχθεί με το 50μηνο προϋπηρεσίας Ψυχολόγου(ΠΕ23) θα μπορεί να του προσμετρηθεί και τυχόν προϋπηρεσία του σε άλλο κλάδο, π.χ. ως Δασκάλου.  
Η  προσμέτρηση προϋπηρεσίας από άλλο κλάδο ισχύει  για όλο το Ε.Ε.Π.. και τους εκπαιδευτικούς.

 1. Για να μπορέσει κάποιος εκπαιδευτικός να μπει στον Κύριο Πίνακα Ε.Α.Ε. χρειάζεται να έχει Διδακτορικό στην Ε.Α.Ε. ή Μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. ή 50 μήνες προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε..

Στον Επικουρικό Πίνακα μπαίνει αν έχει πιστοποιητικό παρακολούθησης Σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και οκτώ (8) μηνών ή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε ή να είναι γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Από τη στιγμή που κάποιος εισέλθει στον Πίνακα Ε.Α.Ε. θα του προσμετρηθεί και τυχόν προϋπηρεσία του στη Γενική Αγωγή.

Τυχόν δεύτερος Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται κι ας μην έχει συνάφεια με την Ε.Α.Ε.. και γι αυτούς που είναι στον Πίνακα Ε.Α.Ε..
Όλοι οι Μεταπτυχιακοι και Διδακτορικοί τίτλοι των εκπαιδευτικών Γενικής και του Ε.Ε.Π.(πλην Σχολικών Ψυχολόγων) μοριοδοτούνται ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο.

 1. Για τα μέλη Ε.Β.Π. ο βαθμός πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. μοριοδοτείται με επτά μονάδες και δύο δέκατα (7,2) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Το Δεύτερο πτυχίο, από οποιαδήποτε ειδικότητα ΕΠΑ.Λ. ή Ι.Ε.Κ., μοριοδοτείται με 10 μονάδες και όχι με 7 όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π.. Επίσης μοριοδοτείται μόνον μια Ξένη Γλώσσα(άριστη γνώση 8 μονάδες, πολύ καλή 6 και καλή 4) και όχι 2 όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π..

Επίσης προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα μέλη Ε.Β.Π., για την εκπαίδευση μαθητών κωφών και βαρήκοων, τα οποία έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα(Ε.Ν.Γ.).

 1. Μοριοδοτείται η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 και την παράγραφο 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

Δεν μοριοδοτείται ιδιωτική προϋπηρεσία.

 1. Ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται πτυχίο του ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.

Με δύο (2) μονάδες μοριοδοτούνται τα Σεμινάρια Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας(Ένα(1) Σεμινάριο) διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π., οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

 1. Ισχύει η συνάφεια των αντικειμένων Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών Ε.Α.Ε. ή Σχολικής Ψυχολογίας, για όσους την έχουν πάρει από την Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Ε.Π.(της παραγρ.11, αρθρ.28, ν.4186/2013) ή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας (παλαιότερα).

Επίσης προβλέπεται συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής από 4 μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, και έναν εκπρόσωπο ΔΟΑΤΑΠ, με σκοπό τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων ΕΑΕ και της σχολικής ψυχολογίας και τη διαπίστωση της συνάφειας με την Ε.Α.Ε..

Η συνάφεια αφορά στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενταχθούν στον Αξιολογικό Πίνακα Ε.Α.Ε. και στους Ψυχολόγους(ΠΕ23) με Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία, οι οποίοι προτάσσονται στον οικείο Πίνακα.

 1. Η μοριοδότηση των Κοινωνικών Κριτηρίων διαμορφώνεται ως εξής:

Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στο συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης γ του άρθρου 57.(Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.).

Μετά όποιος έχει περισσότερες μονάδες στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Μετά όποιος έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

 1. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 ή με την πιστοποίηση γνώσης ΤΠΕ Α Επιπέδου και δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
 1. Η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. θα εκδοθεί το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου(Φ.Ε.Κ.). Με την προκήρυξη θα καθορισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας κατάταξης σε Πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..

 1. Αν έως τη 15η-7-2019 δεν έχουν εκδοθεί οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, της Γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., θα ισχύσουν οι τωρινοί Πίνακες Κατάταξης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης θα ισχύουν για τα τρία (3) σχολικά έτη που έπονται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολούθως θα ισχύουν για δύο(2).

Βασίλης Βούγιας

Δείτε επίσης

Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τους μόνιμους διορισμούς –http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_289.html

Όλες οι αλλαγές, κατ άρθρο, στο σύστημα μόνιμων διορισμών, όπως ψηφίστηκαν – http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_360.html

Επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_915.html

 

Δείτε το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση των άρθρων: http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_290.html

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.