Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

13η τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

13η τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας-Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Α. Συρίγου.

13η τροποποίηση απόφασης συνάφειας

Με την υπ. αριθμ. 1200/Ζ1 –ΦΕΚ B 30 – 08.01.2022-Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Α. Συρίγου έχουμε την 13η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για συνάφεια Μεταπτυχιακών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικά

13η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 08-04-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Τροποποιούμε την

υπό στοιχεία 54929/Ζ1/08-04-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μετα- πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24-04-2019 (Β΄1455), 80237/Ζ1/21-05-2019 (Β΄1809), 82365/Ζ1/23-05-2019 (Β΄1869), 102746/Ζ1/ 26-06-2019 (Β΄2743), 125519/Ζ1/06-08-2019 (Β΄3260), 180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279), 16157/Ζ1/05-02-2020 (Β΄371), 31750/Ζ1/04-03-2020 (Β΄1119), 97130/Ζ1/ 22-07-2020 (Β΄3144) ), 158189/Ζ1/19-11-2020 (Β΄5219),14574/Ζ1/08-02-2021 (Β΄592) και 48462/Ζ1/27-04-2021(Β΄1812), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ARTEZ  

Master of arts in music therapy

(vocals)

 
HOGESCHOOL  
VOOR DE

KUNSTEN

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ENSCHEDE THE  
NETHERLANDS  
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI DIPLOMA (MAGISTR) IN SPECIAL PEDAGOGY  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές διατάξεις»,

προστίθεται το ακόλουθο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά εκπαιδευτικό κλάδο:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY MASTER  
OF EAST OF ARTS ΗΝΩΜΕΝΟ
LONDON – AKMI IN SPECIAL ΒΑΣΙΛΕΙΟ –
METROPOLITAN COLLEGE EDUCATIONAL NEEDS ΕΛΛΑΔΑ

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ B 30 – 08.01.2022

Δείτε σχετικά
Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας :

1) Η Αρχική

2) Η 1η Τροποποίηση

3) Η 2η Τροποποίηση

4) Η 3η Τροποποίηση

5) Η 4η Τροποποίηση

6) Η 5η Τροποποίηση

7) Η 6η Τροποποίηση

8) Η 7η Τροποποίηση

9) Η 8η Τροποποίηση

10) Η 9η Τροποποίηση

11) Η 10η Τροποποίηση

12) Η 11η Τροποποίηση

13) Η 12η Τροποποίηση

Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Δείτε ακόμη

Προσλήψεις 566 αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες σχετιζόμενες με τον κορονοϊου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση