Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού από το ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2021.

15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού», το οποίο χρηματοδοτείται από τα περιουσιακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης.

Καλεί

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Αριθμός υποτροφιών ανά σχολή

Η απόδοση των δεκαπέντε (15) υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί από τα περιουσιακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε βάσει της παρ. 8, αρθρ. 59 του ν. 4485/2017, με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών μελετών έως 31.12.2021 από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες θα αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, και θα αποτελούν τμήμα της διατριβής τους ή θα σχετίζονται με τα ερευνητικά της αποτελέσματα.

  • Φιλοσοφική – τρεις (3) υποτροφίες
  • Επιστημών της Αγωγής – δύο (2) υποτροφίες
  • Νομική – δύο (2) υποτροφίες
  • Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – τρεις (3) υποτροφίες
  • Θεολογική – δύο (2) υποτροφίες
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – δύο (2) υποτροφίες
  • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών – μία (1) υποτροφία
Διάρκεια και ύψος υποτροφίας

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) από το οποίο το 60% θα δοθεί κατά τη διάρκεια του έργου και το υπόλοιπο 40% με την αποδοχή των παραδοτέων. Η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις για το δικαίωμα υποψηφιότητας στην παρούσα Προκήρυξη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού είναι οι κάτωθι:

1. Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία (3) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

2. Να είναι ΥΔ κατά την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης της Συγκλήτου της συνεδρίασης της 30ης -4-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΦ246ΨΖ2Ν-Ν5Π).

3. Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν γίνει δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι επιλέξιμοι/ες.

4. Να μην λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

5. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

6. Να μην ανήκουν στο προσωπικό του ΑΕΙ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ) ενώ δεν αποκλείονται απασχολούμενοι δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου.

7. Να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

8. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαραιτήτως συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Αίτηση (όπως στο Παράρτημα Ι).

– Ερευνητική πρόταση [Περιγραφή – Παραδοτέα (π.χ. αυτοτελής έκδοση, δημοσιεύσεις σε ξένο ή ελληνικό περιοδικό με κριτές, ψηφιακό υλικό για τις τέχνες, παρουσίαση σε συνέδριο με κριτές) – Σχέση με τη διατριβή ή τα αποτελέσματά της].

– Βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα επισυνάπτονται και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου).

– Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

– Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.

– Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει, υπό την επίβλεψή του, την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

– Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος της σύνθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.

– Έκθεση προόδου της Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης.

– Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου.

– Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2021.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 26 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση