Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες για την εν λόγω απόδοση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019. 

25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Καραδήμας, καλεί:

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους διδάκτορες των Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 20η μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, ήτοι η Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 (Αφού η ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2019).

Σκοπός

Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής και τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω της απόδοσης υποτροφιών.

Η απόδοση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», θα πραγματοποιηθεί από την εφάπαξ δωρεά συνολικού ποσού 500.000 ευρώ του Πολιτικού Κινήματος με την επωνυμία «TO ΠΟΤΑΜΙ» εις μνήμη του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Σταύρου Τσακυράκη, με σκοπό την ενίσχυση νέων ερευνητών Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας. Οι υποτροφίες αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδονται από το οικονομικό έτος 2020.

Σχολή και Αριθμός Υποτροφιών

Η κατανομή των είκοσι πέντε (25) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής :

Επιστημών Υγείας: έξι (6)

Φιλοσοφική: τέσσερις (4)

Θετικών Επιστημών: τέσσερις (4)

Νομική: τρεις (3)

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: τρεις (3)

Θεολογική: δύο (2)

Επιστημών της Αγωγής: δύο (2)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: μία (1)

Σύνολο υποτροφιών: Είκοσι πέντε (25)

Αιτήσεις Υποψηφίων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο και απαραιτήτως συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
  • Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.
  • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει, υπό την επίβλεψή του, την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
  • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος της σύνθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.
  • Έκθεση προόδου της Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από πρόταση για την έρευνα που θα διεξάγει ο ΥΔ στο πλαίσιο της διατριβής του κατά την διάρκεια της υποτροφίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας,

γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των υποτρόφων, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.

  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει άλλα εισοδήματα ή τα εισοδήματα που τυχόν έχει δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προς απόδοση υποτροφίας και έγκυρα πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν το συνολικό εισόδημα που τυχόν λαμβάνουν κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας).

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες.

  __________________

Δείτε ακόμη

Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: Αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προπτυχιακές Υποτροφίες: Αιτήσεις στο ΙΚΥ έως 20/12/2019 
3771 Υποτροφίες ΙΚΥ: Σε φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Υποτροφίες για διδακτορικά: Οροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χορήγηση 20.000 ταξιδιωτικών καρτών σε νέους 18 ετών για ταξίδια εντός της ΕΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση