Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

61 εγκύκλιος με μέτρα κορονοϊού στο δημόσιο: Τι προβλέπεται για τις υπηρεσίες έως 27.09.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

61 εγκύκλιος με μέτρα κορονοϊού στο δημόσιο: Τι προβλέπεται για τις δημόσιες υπηρεσίες από Δευτέρα 20 έως Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την 61η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.».

Στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:
1. Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία

καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

(υποπερ. 2.1 – 2.9. της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

3. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

(υποπερ. 1.1 – 1.11. της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

4. Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

θα κρίνεται από την Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκει.

5. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,

αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

6. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
7. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

8. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων

που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο.

9. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως

το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

10. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία,

χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].

11. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

(ΕΚΔΔΑ) δύνανται να υλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέτρων του σημείου 8 της ΚΥΑ για τη λειτουργία των ΑΕΙ.

Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου

Με τις διατάξεις της νέας ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της σχετικής ισχύουσας ΚΥΑ, αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ παρέχονται οδηγίες στην 60η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού

Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794) έχει υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, ήτοι υπόκειται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος αποκλειστικά για τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.

Εκδοση βεβαιώσεων

Για την έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης οι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μεταβαίνουν στην πλατφόρμα gov.gr και στον εξής σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose- arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 και εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της ΚΥΑ

εναλλακτική δυνατότητα επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, ισχύει μόνο μέχρι την καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και την έκδοση της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, αυτές συνίστανται αποκλειστικά στην επιβολή του προβλεπόμενου στις διατάξεις αυτές διοικητικού προστίμου.

Οι διατάξεις της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως είχε τροποποιηθεί, αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 της νέας ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι

ο έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων που εκδίδονται από την πλατφόρμα gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 διενεργείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/ , όπου και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της.

Για τη δυνατότητα κατάρτισης της ανωτέρω λίστας μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρη την 61η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε σχετικά

Μέτρα κορονοϊού έως 27.09.2021: Δημόσιο-σχολεία-εκπαιδευτικές δομές-ομάδες αυξημένου κινδύνου
ΦΕΚ: Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών 2021-Μέτρα covid για σχολεία-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-Φροντιστήρια-ΚΞΓ-Βιβλιοθήκες-ΓΑΚ
ΦΕΚ: Τηλεκπαίδευση 2021-22: Σε ποιους μαθητές θα παρέχεται
Πως θα λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια δια ζώσης και με ποια μέτρα προστασίας-Tο πρωτόκολλο
Ομάδες αυξημένου κινδύνου-νέο ΦΕΚ: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυτές
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Δείτε επίσης

Εμβολιασμός μαθητών: Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας με τις κες Θεοδωρίδου-Παπαευαγγέλου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση