Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

65η Εγκύκλιος-μέτρα covid: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

65η Εγκύκλιος-μέτρα covid: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες-Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων-Παράταση θητείας Αιρετών Μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236 65η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Η 65η Εγκύκλιος μας πληροφορεί για τα ακόλουθα:

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 66436/22-10-2021 με μέτρα covid έως 8.11.2021

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4919) ΚΥΑ με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.”.

Τι ισχύει στο Δημόσιο Τομέα

1. Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2.  Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 – 2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

3. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

4. Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει.

5. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

6. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια ζώσης και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο.

Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

7. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

8. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δύνανται να υλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέτρων του σημείου 8.

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
1. Σύμφωνα με

την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4919) ΚΥΑ

«4. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για την εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου παρέχονται οδηγίες στην 60η, 61η εγκύκλιο και 62η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου «5. Ο διαγνωστικός έλεγχος της παρ. 4 διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα, πέραν των προβλεπόμενων σε ειδικές διατάξεις:

α) για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει,

β) για το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης,

γ) για τους εργαζομένους στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στους παιδότοπους και στους χώρους παιδικής αναψυχής,… …

η) για τους δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους σε δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με το σημείο 3 του πίνακα Β της παρ. 1,

θ) για τους εργαζόμενους και πάσης φύσεως συντελεστές ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης είναι δυνατόν να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης,…».

Εκλογές Αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

Εως 8/11/2021, οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να πραγματοποιηθούν:

α) διά ζώσης ανεξαρτήτως του αριθμού των εκλογέων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υγειονομικών μέτρων και εφόσον οι εκλογείς είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται για το σύνολο των εκλογέων οι ως άνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή η διενέργεια εκλογών διά ζώσης.

β) διεξαγωγή της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΣ46ΜΤΛ6-ΙΟΦ) ΚΥΑ και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί στη σχετική αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΠ146ΜΤΛ6-Μ2Ω)εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.)

Παράταση θητείας Αιρετών Μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι έχει προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, στην οποία προβλέπεται παράταση έως 31/12/2021 της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των οποίων η θητεία είχε παραταθεί από της λήξεώς της στις 31.12.2020 έως και την 31/10/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 178 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει.

Δείτε ολόκληρη σε μορφή pdf την 65η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε σχετικά

Νέο ΦΕΚ με μέτρα κορονοϊού έως 8.11.2021: Τι ισχύει σε Δημόσιο, Σχολεία, ΑΕΙ, Συνελεύσεις, Ιδιωτικό τομέα

Δείτε επίσης

Οδηγίες παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2021: Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας-διάρκεια
Εγκύκλιοι εορτασμού 28ης Οκτωβρίου για το σχολ. έτος 2021-22 στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση
Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης-Δ/ντών Εκπ/σης: Ξεκινούν σύντομα οι διαδικασίες
Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Για Γ Φάση-Ειδική πρόσκληση-Παράλληλη Στήριξη
Αξιολόγηση-ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας-Η απάντηση για τα έτοιμα-“φασόν” κείμενα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση