Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών: Αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019, τη
χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 420η/21‐11‐2019 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12‐10‐2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03‐06‐2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Ύψος υποτροφιών

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο διοίκησης ΙΙ, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Δημοκρατία» (μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» καθώς και αναλυτική βαθμολογία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη σε περίπτωση ισοψηφίας.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα ή Δωρεά ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές και δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

5. Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί, ενώ οι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής (αφορά υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό).

6. Βεβαίωση εγγραφής από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν (αφορά υποψηφίους για σπουδές στο εσωτερικό).

7. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει.

8. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας, εάν υπάρχει, με σύντομη περίληψη.

9. Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιεύσεις.

10. Πιστοποιητικό (για άρρενες) στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές (αφορά υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό).

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την κ. Ε. Μπαλάφα, email: mpalafa@uoc.gr, τηλ. 2810393620 καθώς και από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Α. Τσαλίμη, email: tsalimi@uoc.gr, τηλ. 2810393200.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περαιτέρω πληροφορίες. 

Δείτε επίσης

Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση

7 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσληψη διδασκόντων από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση