Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού στο Δημόσιο: Τηλεργασία-Είσοδος εργαζομένων, κοινού-Πιστοποιητικά covid

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού στο Δημόσιο: Τηλεργασία-Είσοδος εργαζομένων-κοινού-πιστοποιητικά εμβολιασμού-νόσησης-τεστ covid-Όσες υπηρεσίες δεν έχουν διεξάγει εκλογές, από 1ης/1/2022 τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς αιρετούς εκπροσώπους.

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού

Εξεδόθη η υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)”.

Δείτε σε μορφή pdf την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

_____________

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο
70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.», η οποία αντικαθιστά την προϊσχύουσα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 6214).

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ

προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 του Πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:

Δημόσιες υπηρεσίες
 • Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α*.
 • Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας.
 • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 – 2.9 της περ. 2              της                        υπό          στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020                      κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1              της                        υπό          στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020                      κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.
 • Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει.
 • Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.
 • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά,   κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
 • Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

 • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται ως εξής:

α) Μέσω τηλεδιάσκεψης άνευ οιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ή

β) μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι εμβολιασμένα ή όχι ή εάν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο ή όχι σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9) και σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων συμμετεχόντων, αυτοί δύνανται να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία καθορίζονται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του προεδρεύοντος ή

γ) μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

 • Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δύνανται να υλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέτρων του σημείου 8.

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
*Ο πίνακας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ έχει ως εξής:
Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας):

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

 1. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.
 2. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
 3. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 4. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της ισχύουσας ΚΥΑ, εξακολουθεί να ισχύει ότι

«4. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια απόφαση, και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.».

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
2. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι

για το διάστημα από 12.2021 έως 17.1.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

 Βάσει των νεώτερων αυτών ρυθμίσεων και για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις 17.1.2022,

καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καταρτίζοντας πλάνο εργασιών.

Για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών και βάσει των οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, υπενθυμίζονται και αποσαφηνίζονται τα εξής:

Το πλάνο εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο έως 50% ποσοστό τηλεργασίας,

θα καταρτιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δύνανται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη απαραιτήτως οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας και η φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων,

οπότε τηλεργασία θα παρέχεται από εκείνους τους υπαλλήλους που δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Εφόσον,

στους υπαλλήλους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξυπακούεται ότι θα προταχθούν για λόγους προστασίας του υπέρτατου αγαθού της υγείας, οι υπάλληλοι αυτοί προς παροχή τηλεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου

και βάσει των δεδομένων που τελούν σε γνώση του σχετικά με την υπαγωγή των υπαλλήλων σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, αν η τηλεργασία θα χορηγηθεί αποκλειστικά στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου ή θα υπάρχει εναλλαγή με τους υπόλοιπους υπαλλήλους που δύνανται να τηλεργαστούν, σε κάθε περίπτωση όμως με προτεραιότητα στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πάντα εντός του ανώτατου προβλεπόμενου ποσοστού τηλεργασίας.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού

θα λαμβάνονται αποκλειστικά οι εν τοις πράγμασι παρέχοντες υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, των οποίων ωστόσο τα καθήκοντα δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του πλάνου εργασιών θα ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά δεδομένα κάθε Υπηρεσίας, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα μέτρα τους κανόνες προστασίας δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι,

εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχων προγραμματισμός αδειών που αφορά στην παρούσα εορταστική περίοδο.

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
3. Για την είσοδο του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες

ισχύουν τα αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα και οι σχετικές οδηγίες που δόθηκαν με την 66η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

Δεδομένης της αύξησης του ποσοστού της τηλεργασίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την κατάρτιση πλάνου εργασιών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κρίσιμη αυτή αρμοδιότητα, οπότε και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη από τους υπαλλήλους τηλεργασία δεν θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες να μεριμνήσουν για να ενημερώσουν το κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους τρόπους εξυπηρέτησής του κατά την περίοδο αυτή.

4. Εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης

των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
5. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια,

διευκρινίζεται εκ νέου ότι για τη διενέργεια αυτών προβλέπονται τα εξής στην παρ. 6 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ:

«6. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.».

Κατόπιν των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας,

προκύπτει ότι ορισμένες υπηρεσίες δεν έχουν ορίσει ως μέλη των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων τους νέους αιρετούς εκπροσώπους που έχουν αναδειχθεί κατόπιν των διενεργηθεισών εκλογών.

Ως εκ τούτου, υπενθυμίζονται και αποσαφηνίζονται τα εξής:

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που παρατάθηκε δυνάμει των διατάξεων του αρ. 76 του ν. 4850/2021, λήγει στις 31.12.2021.

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 178 του ν. 4764/2020 «4. Με την καθ` οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1».

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι η ως άνω προθεσμία του αρ. 76 του ν. 4850/2021 δεν έχει παραταθεί, επισημαίνονται τα εξής:
 1. Οι υπηρεσίες, στις οποίες έχει διεξαχθεί η ψηφοφορία και έχουν αναδειχθεί αιρετοί εκπρόσωποι, θα πρέπει να προβούν αμελλητί στον ορισμό αυτών ως μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.
 2. Όσες υπηρεσίες δεν έχουν διεξάγει εκλογές, από 1ης/1/2022 τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς αιρετούς εκπροσώπους και βάσει των διατάξεων των αρ. 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (ν. 2690/1999) που εφαρμόζονται και εν προκειμένω, δεν δύνανται να λειτουργήσουν μετά την 31η/3/2022, καθώς σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 13 του ΚΔΔ «5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία».
 3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 76 του ν. 4850/2021 «2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α` 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους».
70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
  Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

 Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την 69η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζονται τα εξής βάσει των ρυθμίσεων της παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ισχύουσας ΚΥΑ:

Παρ. 2 αρ. 9 ισχύουσας ΚΥΑ:
 • Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εκδίδονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78350/16.12.2021 (Β’ 5951) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.
 • Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021.
 • Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο, ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της εκάστοτε επιχείρησης, τον εργοδότη ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου τη δέκατη Πέμπτη (15η) ημέρα αυτής.
Παρ. 3 αρ. 9 ισχύουσας ΚΥΑ:

 Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

70η Εγκύκλιος-μέτρα κορονοϊού
Τα πιστοποιητικά νόσησης επιδεικνύονται

είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας

δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021.

Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του ένατου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου.

Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Σε συνέχεια των ως άνω ρυθμίσεων,

θέτουμε υπόψη σας και την αρ. 6000/27-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6269) Υπουργική απόφαση, στην οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του αρ. 182 του ν. 4876/2021.

Βάσει όλων των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να κοινοποιήσουν και να ενημερώσουν τους αρμόδιους προς έλεγχο υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 9 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων κατά της πανδημίας, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία ελέγχου ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την προσέλευσή του στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 3 της αρ. 6000/27-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6269) Υπουργικής απόφασης

«6. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης ισοδυναμεί με επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα ή στα αρμόδια κρατικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 2.

Η επαλήθευση του εγγράφου της παρ. 5 μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), όπου εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο η ένδειξη«δεκτό» με πράσινο χρώμα ή «μη αποδεκτό» με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση επαλήθευσης ή μη του ανωτέρω εγγράφου, αντίστοιχα.

Τέλος, η επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του εγγράφου της παρ. 5 διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τα κρατικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 2 μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης».

Δείτε επίσης
Τα μέτρα κορονοϊού μέχρι 17 Ιανουαρίου 2022 σε ΦΕΚ
Νέα μέτρα κορονοϊού από 30.12.2021: Εστίαση-διασκέδαση-ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς
Μαγιορκίνης-σχολεία: Σε ράφι μακριά από μας η Τηλεκπαίδευση-Στα 10 με 12.000 κρούσματα η Ομικρον

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Πως θα οργανωθεί-Σε διαβούλευση το έργο “Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο”

Πριν φύγετε

Κορονοϊός-σχολεία: Στοιχεία για κρούσματα και τμήματα που έκλεισαν από 13 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση