Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

73η Εγκύκλιος Δημοσίου: Διευκολύνσεις υπαλλήλων λόγω νόσησης τέκνου με covid-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

73η Εγκύκλιος Δημοσίου: Διευκολύνσεις υπαλλήλων λόγω νόσησης τέκνου με covid-19-Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων δομών-Μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

73η Εγκύκλιος Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-1-2022 73η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Δείτε σε μορφή pdf την 73η Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται:

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19 

Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00″

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

73η Εγκύκλιος Δημοσίου

Γ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ COVID-19

Αναφορικά με τις διευκολύνσεις υπαλλήλων/εργαζομένων λόγω νόσησης τέκνου με covid-19

Ισχύει η διάταξη του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 (Α’ 12)

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α και Β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που νοσούν με κορωνοϊό COVID-19 μπορούν να λάβουν τις εξής διευκολύνσεις:

α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,

β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020,

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού

2. Για τη χορήγηση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανεξαρτήτως της αιτούμενης διευκόλυνσης από τον υπάλληλο και αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.

3. Ειδικά, στην περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19, αυτή χορηγείται άπαξ μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Μετά τη χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των ανωτέρω περ. α, β, γ, η οποία πάντως δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, άλλως ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση άλλης άδειας προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία του, ιδίως κανονική άδεια ή άδεια ασθένειας τέκνου.

4. Για την χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του τέκνου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα π.χ. για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη δικαιολογημένη απουσία των μαθητών λόγω νόσησης με COVID-19.

5. Για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 68 του ν. 4722/2020 (σχετική η 16η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας) και ειδικά για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να εξεταστούν επιπλέον και οι προϋποθέσεις της νέας παρ. 5 του άρθρου 5Α ανάλογα με τον φορέα, όπου υπηρετούν οι αιτούντες τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού καθώς και ο έτερος γονέας.

6. Για τη χορήγηση του συνόλου των διευκολύνσεων προβλέπεται στη νέα παρ. 5 του άρθρου 5Α συγκεκριμένη και ειδική διαδικασία χορήγησης αυτών εφόσον πρόκειται για προσωπικό που ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. εκπαιδευτικοί, ένστολο προσωπικό κλπ.) ή υπηρετεί σε συγκεκριμένους φορείς (π.χ. φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κλπ.).

7. Ειδικά στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης εξ αποστάσεως εργασίας, αυτή δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο και ισχύον σήμερα ποσοστό, όπως έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία, καθώς η χορήγησή της δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και κατάρτιση του πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.

8. Η συνολική διάρκεια χορήγησης των προβλεπόμενων ανωτέρω διευκολύνσεων σε συνδυασμό μεταξύ τους ή μεμονωμένα και με την επιφύλαξη της πενθήμερης διάρκειας της άδειας ειδικού σκοπού, δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τέκνο οφείλει υποχρεωτικά να μην προσέρχεται στην οικεία εκπαιδευτική δομή σύμφωνα με τα εν ισχύ υγειονομικά πρωτόκολλα.

9.  Στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, σημειώνεται ότι εφόσον δεν καταστεί τελικώς αναγκαία η χρήση και των πέντε ημερών από το γονέα ή σε περίπτωση που στο πενθήμερο του οποίου κάνει χρήση ο εργαζόμενος γονέας, συμπεριλαμβάνονται και μη εργάσιμες ημέρες, τότε δεν χρεώνονται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι την κανονική άδεια, εφόσον γίνει χρήση λιγότερων ημερών.

10. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιος φορέας για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των ως άνω προβλεπόμενων διευκολύνσεων είναι ο φορέας όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι ή ο φορέας που εποπτεύει τη λειτουργία τους και τυχόν σχετικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους φορείς αυτούς.

___________________

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων δομών το άρθρο 66 του ν. 4886/2022 περιλαμβάνει τα εξής:

1. Μετά τη χρήση της εν λόγω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και δεν δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των περ. α, β, γ της παρ. 1,

2. Εφόσον ο ένας εκ των δύο εργαζομένων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

3. Εφόσον ο ένας εκ των δύο εργαζομένων είναι προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός.

4. Εφόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η άδεια είναι εκπαιδευτικός, αποφαίνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας με τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού.

73η Εγκύκλιος Δημοσίου

Δ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ

Σύμφωνα και με την νέα αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 155) ΚΥΑ και ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3Α του άρθρου 9, «3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Σε συνέχεια της 71ης και 72ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού.

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση