Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Α κύκλος κινητικότητας 2023: Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Α κύκλος κινητικότητας 2023: Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α κύκλος κινητικότητας 2023

Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας, καθώς και των από 3.3.2023 και 9.3.2023 ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της απογραφής, σύμφωνα με τις οποίες η Α΄ φάση της υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατάθηκε αρχικώς έως και τις 8.3.23 και εκ νέου έως και τις 13.3.2023, το Υπουργείο Εσωτερικών δια του εγγράφου υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1183 /οικ.4437/15-3-2023 με θέμα “Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων”, της Γ.Γ. κας Παρασκευής Χαραλαμπογιάννη, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2023 έχουν όσοι φορείς έχουν προβεί έως και την 13η /3/2023 στην πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, αφού έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειες στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα οι φορείς θα πρέπει να έχουν προβεί στην έκδοση της δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) και στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων.

Διευκρινίζεται, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, ότι στο στάδιο αυτό αρκεί να ενημερωθεί το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του αρ. 16 του ν. 4440/2016, με όσες θέσεις οι φορείς έχουν αιτηθεί προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση, στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου.

Ενόψει των ανωτέρω, το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων ολοκληρώνεται έως και τις 23.3.2023. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται βάσει της (α) σχετικής, ότι κατά το δεύτερο αυτό στάδιο:

• Τα Υπουργεία ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, των περιφερειακών τους υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

• Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, καθώς και τα αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα,

• Οι Ανεξάρτητες Αρχές ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή/και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).

Στην Εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Δείτε σχετικά

Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 

Εγκύκλιος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023: Στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) 

Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ 

Κεραμέως: Προχωράμε και σε άλλους διορισμούς, αλλά θα εξαρτηθεί από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση