Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση-απεργία αποχή: Οι λόγοι που την έκρινε παράνομη το Πρωτοδικείο-Τα αιτήματα του ΥΠΑΙΘ που δεν δέχθηκε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση-απεργία αποχή: Για ποιους λόγους την έκρινε παράνομη το Πρωτοδικείο-Ποια αιτήματα του ΥΠΑΙΘ δεν δέχθηκε-Τι ζήτησε το ΥΠΑΙΘ.

Ακολούθως παρουσιάζουμε:

  1. Τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε παράνομη η απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Τι επικαλέσθηκε το ΥΠΑΙΘ στην αγωγή του.
  3. Τι ζήτησε το ΥΠΑΙΘ από το Δικαστήριο να επιβάλλει στις Ομοσπονδίες.
  4. Τι δέχθηκε και τι δεν δέχθηκε το δικαστήριο από τα αιτήματα του ΥΠΑΙΘ.
Αναλυτικά
1. Για ποιους λόγους κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών παράνομη η απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας των Ομοσπονδιών ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Σύμφωνα με την Απόφαση του Πρωτοδικείου για 3 λόγους,

η απεργία-αποχή που κήρυξαν οι εναγόμενες Ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι παράνομη

Α. Από το περιεχόμενο των εξωδίκων δηλώσεων των Ομοσπονδιών

προέκυψε ότι την απόφαση για την απεργιακή κινητοποίηση την έλαβαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ενώ της ΟΛΜΕ η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Δεδομένου ότι η ΔΟΕ και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποφάσισαν την επίμαχη απεργία με απόφαση του ΔΣ τους και όχι της Γενικής Συνέλευσης, όπως επιβάλλει ο νόμος, η απεργία αυτή είναι παράνομη.

Β. Επιπρόσθετα, αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενες ομοσπονδίες δεν υπέβαλαν στον ΟΜΕΔ

αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας-αποχής, κατ’ άρθρο 3 ν. 2224/1994, όπως ισχύει, με την αιτιολογία ότι ο δημόσιος διάλογος κρίνεται αλυσιτελής.

Ωστόσο, για τις απεργίες που διεξάγονται στο δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας η αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου είναι προϋπόθεση κατά τον νόμο για την πραγματοποίηση της απεργίας και, συνεπώς, απεργία που πραγματοποιείται χωρίς να επιδίδεται στον εργοδότη αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης στον ΟΜΕΔ για διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου και πρόσκληση του εργοδότη σε συνάντηση για την ανάδειξη μεσολαβητή είναι παράνομη.

Εξάλλου, η παραπάνω προδικασία πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται απεργία στηριζόμενη σε νέα απόφαση των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης, έστω και αν στο παρελθόν είχε διεξαχθεί απεργία με συναφή αιτήματα.

Γ. Επίσης, οι εναγόμενες Ομοσπονδίες δεν διέθεσαν

κατά τη διάρκεια της απεργίας-αποχής προσωπικό εγγυημένης ελάχιστης υπηρεσίας (άρθρο 21 ν. 1264/1982, όπως ισχύει), με την αιτιολογία ότι δεν απαιτείται η διάθεση τέτοιου προσωπικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η απεργία συνίσταται σε αποχή μόνο από τα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ενώ κατά τα λοιπά οι εκπαιδευτικοί παρέχουν κανονικά την εργασία τους.

Όμως, οι εναγόμενες όφειλαν να διαθέσουν το αναγκαίο προσωπικό εγγυημένης ελάχιστης υπηρεσίας, ώστε να μη ματαιωθεί, αλλά να ικανοποιηθεί, έστω κατά ένα ουσιαστικό ποσοστό, η ανάγκη της εκπαίδευσης, δηλαδή η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την Απόφαση για τους παραπάνω λόγους γίνεται δεκτή η αγωγή του ΥΠΑΙΘ

Επομένως, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, η απεργία-αποχή που κήρυξαν οι εναγόμενες είναι παράνομη, πρέπει δε να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή ως βάσιμη στην ουσία της και να αναγνωριστεί η ακυρότητα της ένδικης απεργίας-αποχής, ενώ πρέπει να απορριφθεί η ως άνω ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.

Εξάλλου,

λόγω των περιστάσεων έκδοσης της παρούσας, είναι απολύτως αναγκαία η παροχή άδειας προς το ενάγον για την επίδοση της παρούσας απόφασης στις εναγόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μετά την παρέλευση της 7ης μ.μ. της σημερινής ημέρας.

Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα να συμψηφιστούν

μεταξύ των διαδίκων λόγω του ιδταίτερα δυσχερούς της ερμηνείας των κανόνων δικαίου, που εφαρμόστηκαν (άρθρ. 179 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ,

ερήμην της Τρίτης εναγόμενης (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, την αγωγή και την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.

ΟΡΙΖΕΙ

το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από την απολιπόμενη τρίτη εναγομένη (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρό).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ,

κατά τα λοιπά, την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ

ότι η κηρυχθείσα από τις εναγόμενες απεργία-αποχή από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον ν. 4692/2020, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τον ν. 4823/2021 και, περαιτέρω, ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 108905/ΓΔ4/10-09-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολογήσει των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β’4189/10-09-2021) και δη από τις διαδικασίες συλλογικού’ προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης τωνν σχολικών μονάδων, όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, είναι παράνομη.

ΠΑΡΕΧΕΙ

την άδεια στο ενάγοντα να επιδώσει την παρούσα απόφαση και μετά την παρέλευση της 7ης μ. μ. της σημερινής μέρας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση (ΑΔΕΔΥ).

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ

τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ,

αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30.09.2021 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

2. Τι επικαλέσθηκε το ΥΠΑΙΘ στην αγωγή του
1) Η κηρυχθείσα απεργία είναι παράνομη, διότι

α) κηρύχθηκε από αναρμόδιο όργανο όσον αφορά στις τρεις πρώτες των εναγομένων.

β) οι τελευταίες παρέλειψαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία δημόσιου διαλόγου στον ΟΜΕΔ.

γ) οι εναγόμενες δεν μερίμνησαν για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού ασφαλείας και του προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, κάτα παράβαση του άρθρου 21 ν. 1264/1982. όποως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 παρ. ν. 4808/2021 (Α 101/19-06-2021), και

δ) πρόκειται για «πολιτική απεργία», καθόσον η ικανοποίηση των απεργιακών αιτημάτωνν εξαρτάται από την κρατική εξουσία και

2) η κηρυχθείσα απεργία είναι καταχρηστική,

διότι οι εναγόμενες στοχεύουν, μέσω αυτής, να επιβάλουν μεταβολή της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου περιλήφθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες υπερψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, έχουν ως αίτημά τους τον εξαναγκασμό του Κοινοβουλίου να καταργήσει τα επίμαχα νομοθετήματα, απεργούν για αόριστη διάρκεια, ενώ παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν και κατά το προηγούμενο έτος, καταδικάζουν το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο σε ανεπίτρεπτη στασιμότητα και πλήττουν, κυρίως, :ους μαθητές, όταν ελλείπει η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

3. Τι ζήτησε το ΥΠΑΙΘ

Ζήτησε να αναγνωριστεί ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας της απεργίας, που κήρυξαν οι εναγόμενες, να απαγορευτεί η συνέχιση αυτής και να καταδικαστεί, άλλως να απειληθεί σε βάρος καθεμίας από αυτές χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας.

Ζήτησε, επίσης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στα δικαστικά έξοδά του.

4. Τι δέχθηκε και τι δεν δέχθηκε το δικαστήριο
Είναι νόμιμη,

ως προς το αίτημα να αναγνωριστεί ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η κηρυχθείσα από τις εναγόμενες απεργία.

Μη νόμιμο και, συνεπώς, απορριπτέο

είναι το αίτημα της αγωγής περί απαγόρευσης της συνέχισης της επίμαχης απεργίας, καθόσον δεν υπάρχει ρητή  νομοθετική πρόβλεψη για τη δικαστική διακοπή της, ούτε χωρεί, εν προκειμένω, αναλογική εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ, όπως εκείνων π.χ. που αφορούν τη νομή.

Επίσης, μη νόμιμα και, ως εκ τούτου, απορριπτέα

τυγχάνουν τα αιτήματα περί απαγγελίας, άλλως απειλής σε βάρος των εναγομένων χρηματικής ποινής για την περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας και κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, λόγω της αναγνωριστικής φύσης της αγωγής.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την απεργία αποχή

Δείτε σχετικά

Φίλης-Αγωγή Υπουργείου Παιδείας: Oταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση θα “σβήσει” όλες τις αντισυνταγματικές συνέπειες σε βάρος εκπ/κών
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-Αξιολόγηση: Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την αγωγή του Υπουργείου Παιδείας
ΦΕΚ: Ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας ΙΕΠ-Πως θα λειτουργεί

Δείτε ακόμη

Εγκύκλιος-αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι εκ του νόμου διαδικασίες
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων-νέο ΦΕΚ: Η νέα απόφαση για το 2021-22
Οδηγός αξιολόγησης σχολείων από το ΙΕΠ: Εως 30.09 η έκθεση του σχολείου στην πλατφόρμα του ΙΕΠ
ΦΕΚ: Ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας ΙΕΠ-Πως θα λειτουργεί
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση