Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους μετά την Απόφαση του ΣτΕ.

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Με το έγγραφο υπ. αριθμ. 11919/Ε3/3-2-2022 του ΥΠΑΙΘ, το οποίο εστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ακυρώθηκε η υπ. αριθμ. 108357/Ε3/21-8-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα τη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστοεκπαιδευτικό και μέλος ΕΕΠ- ΕΒΠ, κατόπιν της Απόφασης 2367/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Ετσι και για τους νεοδιόριστους

εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, αναφορικά με την χορήγηση άδειας ανατροφής, ισχύει η νομοθεσία που αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ.

Και κατά την άποψή μας

για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, οι οποίοι δεν έλαβαν την άδεια ανατροφής που δικαιούνται από 1η Σεπτεμβρίου 2021, αυτή πρέπει να τους χορηγηθεί αναδρομικά.

_______________

Δείτε την ισχύουσα νομοθεσία για την άδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ,

(Σύμφωνα με τον Οδηγό αδειών του ΥΠΑΙΘ)

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Διάρκεια χορηγούμενης άδειες

9 μήνες

Αποδοχές

ΝΑΙ

Πραγματική Προϋπηρεσία

ΝΑΙ

Νομική Παραπομπή

παρ.2,9, άρθρο 53, ν. 3528/2007

Παράθεση Κύριας Διάταξης

“Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών , δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των 9 μηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, μετά από την άδεια της παραγράφου 9 και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.

Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω , η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά 1 μήνα. Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής 6 μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός”.

Παρατηρήσεις

*Εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

*” Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα.

Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου ” (παρ.9, άρθρο 53, ν. 3528/2007).

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση