Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών: Ποιοι δικαιούνται-Πως χορηγείται | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών: Ποιοι δικαιούνται – Πως χορηγείται – Διευκρινίσεις με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών

Με έγγραφο – 173952/Ε3/22-12-2020 – του ΥΠΑΙΘ παρέχονται διευκρινίσεις επί της άδειας εξετάσεων εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο ΥΠΑΙΘ από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με τη χορήγηση άδειας εξετάσεων σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης,  αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύουν. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει (1), ορίζει – μεταξύ άλλων – ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και ότι για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. 

Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος.

2. Το άρθρο 60 του Υ.Κ., όπως ισχύει,

εφαρμόζεται (2) και για τους/τις προσωρινούς/ές αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ.410/1988 (191 Α’), όπως ισχύει, «για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρ.60 του ν.3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων

3. Το άρθρο 60 του Υ.Κ.,

όπως ισχύει, εφαρμόζεται (3) ανάλογα και στους/στις εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται

για τη διευκόλυνση της φοίτησης του/της εκπ/κού σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας (4).

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υ.Κ.,

στους/στις εκπ/κούς που είναι φοιτητές/τριες, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – ΑΕΙ) χορηγείται άδεια εξετάσεων.

Φοιτητές (5) νοούνται οι

α) προπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών,

β) μεταπτυχιακοί φοιτητές, ήτοι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και

γ) υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Ως πτυχίο

ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται από ΑΕΙ μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών.

Ως δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών

ορίζεται ο τίτλος που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών.(6)

Κατά την άποψη της υπηρεσίας

είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων, του άρθρου 60 του Υ.Κ., εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι φοιτητές/τριες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπ/σης (ΑΕΙ), δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Αντίθετα,

δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας εξετάσεων του Υ.Κ. σε εκπ/κούς που παρακολουθούν προγράμματα του ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στη λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος (7).

6. Κατά τα λοιπά

ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Η του Μέρους Ι. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ της αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

_____________________

Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών
Παράρτημα

1. Η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄/7-2-2019).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). Σχετικά, έχουμε εκδώσει και την αριθ. 15051/Ε3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΝΒ4653ΠΣ-ΞΗΠ) εγκύκλιο.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄).

4. Βλ. σχετικά την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

6. Με τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) και 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 45 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των Α.Ε.Ι., των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και στη διάρθρωση των προγραμμάτων αυτών στη βάση των ακαδημαϊκών ετών και εξαμήνων και πιστωτικών μονάδων.

7. Η άποψη αυτή συμφωνεί με την άποψη που διατυπώνεται με το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/637/14838/ 01.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ήδη Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επισυνάπτεται.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Διευκρινίσεις  άδειας εξετάσεων εκπαιδευτικών

Δείτε επίσης

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο
Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Πριν φύγετε

Δημόσιο-κορονοϊός: Μέτρα-Βεβαιώσεις κίνησης-Αδεια ειδικού σκοπού περιόδου εορτών-Εκλογές αιρετών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση