Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αδειες-αναπληρωτές

Με έγγραφο του, προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παραθέτει τις άδειες που δικαιούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα  από τις άδειες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ “Άδειες και Διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ”.

Το ΥΠΑΙΘ με το εν λόγω έγγραφό του απαντά σε σχετικό ερώτημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

Μαρούσι, 27-11-2020

Αρ. Πρωτ.: 162789 /Ε3

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 9098/20-10-2020 έγγραφό σας, με αριθ. 143708/E3/21-10-2020 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι από τις άδειες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ «Άδειες και Διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ», στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς δύναται να χορηγηθούν οι παρακάτω άδειες:

 

 1. Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του/της εκπαιδευτικού, του/της συζύγου ή των τέκνων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, αρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του άρθρου 47 του ν.4674/2020).
 2. Άδεια λόγω αναπηρίας του/της εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων του/της, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, άρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του αρ. 47 του ν.4674/2020).
 3. Άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ.410/1988, άρ.23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθρου 47 του ν.4674/2020).

 

 1. Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, άρ.23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθρου 47 του ν.4674/2020).
 2. Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρ. 51, παρ. 2).
 3. Άδεια μητρότητας (αρ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν.2874/2000 ΦΕΚ 286Α’).

 

 1. Άδεια γάμου (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρ. 9) και γέννησης τέκνου για τον πατέρα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 άρ.10).

 

 1. Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων (Π.Δ. 410/1988, άρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του αρ. 47 του ν.4674/2020).
 2. Άδεια πένθους (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρ. 9 και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012, αρ. 8).
 3. Άδεια εξετάσεων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης (Π.Δ. 410/1988, αρ. 26, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7γ του άρθρου 47 του ν.4674/2020).

 

 1. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, ανά διδακτικό έτος (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, αρ. 7).
 2. Γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρ. 50).
 3. Μειωμένο εργασιακό ωράριο λόγω αναπηρίας του/της εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων (Ν. 2527/1997 άρ. 16, παρ. 4 και 5, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρ. 30 του Ν. 3731/2008, το άρ.27 του Ν. 4305/2014 και την παρ. 9 του άρ.47 του Ν. 4674/2020 και αρ. 241/2013 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).
Αδειες-αναπληρωτές

Σχετικό είναι και το με αριθ. 150936/Ε3/5-11-2020 έγγραφό μας που έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στους αρμόδιους για το myschool και για το σύστημα μισθοδοσίας των αναπληρωτών με το με αριθ. 162329/Ε3/26-11-2020 έγγραφό μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε το έγγραφο Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 27-11-2020

Δείτε σχετικά

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε επίσης

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση