Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΕΝ-Προκήρυξη για 21 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΕΝ-Προκήρυξη για 21 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας-Αιτήσεις έως 30.08.2021.

ΑΕΝ-Προκήρυξη για 21 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Πλήρωση είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου.

Αφορά σε ειδικότητες: ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ90

Κάθε ενδιαφερόμενος

καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 24-07-2021 μέχρι και 30-08-2021.

Είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς

επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) με την ένδειξη επί του φακέλου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ……………….», στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες της μιας θέσεις, η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής της πρώτης, δηλωθείσας με την αίτηση, προτίμησης.

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:

α) από τις Γραμματείες των ΑΕΝ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.

β) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος).

γ) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους Πολίτη / Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς,
ισόγειο).

δ) στην ιστοσελίδα www.ynanp.gr (τοποθεσία: κατατάξεις προσλήψεις), ως Παράρτημα της παρούσας
Προκήρυξης.

ε) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα, https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά
είδος απόφασης/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης.

Δείτε την Προκήρυξη για 21 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών στις ΑΕΝ

Δείτε επίσης

Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας: Αιτήσεις από Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και Τρίτη 3 Αυγούστου 2021
Χρονοδιάγραμμα διορισμών-προσλήψεων αναπληρωτών: Ανακοίνωση διοριστέων-Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση