Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιμοδοτική άδεια και άδεια εξετάσεων αναπληρωτών | Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιμοδοτική άδεια και άδεια εξετάσεων αναπληρωτών: Τι ισχύει σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υπ αριθμ.15051/Ε3/31-01-2019 και το άρθρο 35 του Ν. 4590/2019 ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019.

Αιμοδοτική άδεια και άδεια εξετάσεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με το υπ  αριθμ. 15051/Ε3/31-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας “Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπ/κών”, (άρθρο 81του νόμου 4589/2019 ΦΕΚ 13 τ.Α/19-01-2019).

Το έγγραφο

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπ/κών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α/29-1-2019).

Οι διατάξεις του άρθρου 81του εν λόγω νόμου ορίζουν ότι:

“Η παρ. 5* του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α ́164) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η παρ. 5 του άρθρου 50 και το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»”.

Ως εκ τούτου,
1.(Αδεια για αιμοληψία)

οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́) που ορίζουν–την παρούσα χρονική στιγμή –ότι:

«5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών»

ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και

2.(Αδεια εξετάσεων) (Σ.Σ: Δείτε το άρθρο 35 του Ν. 4590/2019 ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019)

οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26 Α ́), όπως έχουν τροποποιηθεί με την αντικατάσταση των διατάξεων της παρ. 2 με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α ́/21-11-2013) που ορίζουν–την παρούσα χρονική στιγμή –ότι:

«1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.

Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.

Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας» (εξακολουθούν** να) ισχύουν και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

* Στις διατάξεις του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α ́/4-12-2015), μέχρι και την αντικατάστασή τουςμε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α ́), οριζόταν ότι:«5. Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως έχει αντικατασταθεί μετην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (Α ́ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

** Βλ. υποσημείωση υπ’ αριθ. 1 με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Δείτε το έγγραφο

________________________

Αρθρο 35 του ν. 4590/2019

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 35 του Ν. 4590/2019 ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019 οι μέρες ορίζονται 14, δύο μέρες για κάθε μάθημα τόσο σε αναπληρωτές όσο και σε μόνιμους.

Δείτε το νόμο 4590/2019 ΦΕΚ 17/Α/7-2-2019 με το άρθρο 35

________________________

Δείτε επίσης

Ποιος χορηγεί άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Κατάλογος
Ολες οι άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – ΕΕΠ και ΕΒΠ
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Φ.Ε.Κ.
Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

________________________

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Χρήσιμο υλικό για Σχολικούς Νοσηλευτές
Βιντεοεπιτήρηση στα σχολεία: Δεν επιτρέπεται – Οι Δήμοι αρμόδιοι για την επιτήρηση του χώρου
Κατανομή μαθητών ΑμεΑ σχολείων ΠΕ και ΔΕ | Νομοθεσία
Οδηγοί ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ: ΕΕΠ, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Λογοθεραπεία, Ψυχολογικές υπηρεσίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση