Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας – Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως κοινοποιήθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(ΠΔΕ), αλλά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον νόμο των διορισμών.

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από μελέτη των ερωτήσεων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους και των απαντήσεων που είτε δόθηκαν από το Υπουργείο με τις διευκρινίσεις που στάλθηκαν στις ΠΔΕ, αλλά και από όσα προβλέπονται στον νόμο και στην προκήρυξη προκύπτουν τα κάτωθι:

 

 1. Το ΑΔΤ μπορεί να καταγραφεί στην υποενότητα Ι.

 

 1. Το ΑΦΜ δεν καταγράφεται πουθενά, είναι διασταυρωμένο από το taxisnet.

 

 1. Στην υποενότητα Ι καταγράφονται μόνο αυτά που είναι στο ΟΠΣΥΔ (καταχωρισμένα και επικυρωμένα) και χρειάζονται για να αποδείξουν και άλλο προσόν.

 

 1. Αν καταγραφεί κάτι στην υποενότητα Ι να δοθεί προσοχή στο να συμπληρωθεί και η στήλη για ποιο προσόν καταγράφεται (παραδείγματα στην ΥΑ πρόσκλησης).

 

 1. Ολες οι προηγούμενες προϋπηρεσίες ως νέες καταγράφονται στην υποενότητα ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των προηγούμενων σχολικών ετών (πλην του τρέχοντος έτους), οι οποίες θα καταγραφούν στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης (δεν υπάρχει πρόβλημα αν – σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις – έχουν καταγραφεί στην υποενότητα ΙΙΙ).

Δείτε επίσης:

Απαντήσεις ΑΣΕΠ: Ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ

 1. Και η περυσινή προϋπηρεσία (2017-18) καταγράφεται στην ίδια υποενότητα και δεν είναι λάθος η ημερ. ανάληψης 28/4/2018 αφορά το μέρος που δεν είναι στους περυσινούς κυρωμένους.

 

 1. Το πεδίο «περίοδος κτήσης πτυχίου» δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν χρειάζεται να διορθωθεί κάτι εκεί ακόμα κι αν υπάρχει λάθος.

 

 1. Το σεμινάριο επιμόρφωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μήνες, με αναγραφή στη βεβαίωση της ημεροχρονολογίας έναρξης και λήξης.

 

 1. Οι υποψήφιοι που έλαβαν συνάφεια στο διδακτορικό τους φέτος πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που θα λάβουν από την Επιτροπή μαζί με το φωτοαντίγραφο του διδακτορικού.

Δείτε:

Προκήρυξη 3ΕΑ-2019: Χρηστικός οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης – Επισήμανση προβλημάτων

 1. Η παιδαγωγική επάρκεια έχει δύο πεδία (το παιδαγωγική και το πιστοποιητικό) αλλά μία επικύρωση στο πρώτο πεδίο.

 

 1. Αντίστοιχα η ελληνομάθεια έχει και αυτή δύο πεδία και μία επικύρωση στο δεύτερο πεδίο.

 

 1. Γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από επικυρωμένα (από δικηγόρο) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με προκήρυξη (2ΕΑ) σελ 469.

Δείτε:

Αιτήσεις για Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Ερωτήσεις και προφορικές απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας στον ΠΑΣΑΔ

 1. Οι βεβαιώσεις για τη γνώση ΕΝΓ και braille από τους φορείς που προβλέπει ο νόμος δεν χρειάζονται επικύρωση.

 

 1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται μέχρι 24/5 για τους εκπαιδευτικούς και μέχρι 5/6 για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας

 

 1. Προϋπηρεσίες σε κοινωφελή προγράμματα που έγιναν από πίνακες του ΟΑΕΔ ή προγράμματα για την υποστήριξη ρομά από πίνακες των πανεπιστήμιων δεν προσμετρώνται. Η προϋπηρεσία προσμετράται μόνο όταν οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από το Υπουργείο και από τους πίνακες που έχουν συνταχθεί ύστερα από Υ.Α. πρόσκλησης υποψηφίων που βασίζεται σε Υ.Α. καθορισμού κριτηρίων κτλ.

 

 1. Για την παιδαγωγική επάρκεια στους ΕΕΠ ισχύει ότι ίσχυε και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4589/2019.

 

 1. Ο υποψήφιος που έλαβε συνάφεια από το ΙΕΠ κατά τα προηγούμενα έτη και δεν είναι στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19 θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του εκεί που αναφέρει το δικαιολογητικό ότι έχει λάβει συνάφεια τα προηγούμενα έτη και να εφιστά την προσοχή της ΠΔΕ η οποία ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί.

Δείτε:

ΔΟΑΤΑΠ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

 1. Η νόμιμη εξουσιοδότηση αφορά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Για την κατάθεση της αίτησης – δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν όποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμούν.

 

 1. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αν δεν υπάρχει κάποιο μοριοδοτούμενο κοινωνικό κριτήριο (τέκνα ή αναπηρίες).

 

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποψήφιοι που διαθέτουν εκτός ΕΕΠ και 2ο κλάδο εκπ/κου και έχουν δικαίωμα ένταξης στην ΕΑΕ τότε θα πρέπει να προνοήσουν, ώστε να καταθέσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά ήτοι ως τις 30/5/2018 γιατί θα πρέπει να καταχωριστούν στο ΟΠΣΥΔ και να είναι προς χρήση για τους πίνακες των εκπ/κων ΕΑΕ.

 

 1. Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχέση με το πλήρες ωράριο.

Δείτε:

Εγγραφο ΑΣΕΠ προς Δικηγορικούς Συλλόγους για τις Μεταφράσεις Ξενόγλωσσων Εγγράφων

 1. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που επιθυμεί να προσθέσει ή να διορθώσει κάτι σε σχέση με την αρχική αίτηση.

 

 1. Σας υπενθυμίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ εκείνα τα δικαιολογητικά που ταυτόχρονα προσκομίζετε με την αίτηση σας και έχετε καταγράψει ορθά και στις δύο στήλες της αντίστοιχης Υποενότητας ΙΙ ή ΙΙΙ.
Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας
Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης:

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Προγραμματισμένη συνάντηση ΑΣΕΠ – ΕΝΕΛΕΑ τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

19 Σχόλια

 1. Γιώργος ρ σε

  Μας μπερδευετε.πρεπει να καταθέσουμε και προϋπηρεσία παλι εφοσον ειναι περασμενες στο οπσυδ;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Αν είναι περασμένες στο ΟΠΣΥΔ και τις αναγνωρίζετε ως ορθές όχι. Για το ΕΕΠ-ΕΒΠ όμως δεν είναι περασμένες σε όλους οι προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών.

 2. Amalia Karofylli σε

  Γιατί στην υποενότητα ΙΙ, αφού η προυπηρεσία προκύπτει από το ΟΠΣΥΔ (φετινή προυπηρεσία);

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Μιλάμε για τις παλιές προυπηρεσίες του ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν είναι περασμένες. Την φετινή την περνάνε οι ίδιοι στις ΠΔΕ.

 3. Γιώργος ρ σε

  Σας ευχαριστω. Τελικα η αριστη γνωση της ξενης γλωσσας απο μεταπτυχιακό εξωτερικου στην 1η ή2η υποενότητα;

 4. ΦΙΛΙΩ σε

  Καλησπέρα σας! Ήθελα να σας ρωτήσω για το πεδίο πρόσθετα προσόντα,βάζουμε και το μεταπτυχιακό Ειδικής αγωγής και το σεμινάριο ειδικής αγωγής;το σεμινάριο το έχω δηλώσει στα λοιπά ακαδημαϊκά κριτήρια.Μοριοδοτειται από εκεί;Καθψώς δεν με ενδιαφέρει ο επικουρικός πίνακας.υπάρχει επίσημη ενημέρωση για αυτό;δηλαδή τα δηλώνουμε όλα στα πρόσθετα προσόντα ή μόνο αυτό που μας βάζει στο κύριο ή επικουρικό πίνακα;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Προφορικά το ΑΣΕΠ λέει ότι τα δηλώνουμε όλα εκεί στα πρόσθετα προσόντα. Όμως περιμένετε μέχρι αύριο να δούμε τι θα μας πει το ΑΣΕΠ στην συνάντηση που θα έχουμε.

 5. Νίκος Φούντογλου σε

  Με συγχωρείτε..Αλλά αναφέρεται στο 12. “Γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από επικυρωμένα (από δικηγόρο) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με προκήρυξη (2ΕΑ) σελ 469.”
  ΌΜΩΣ….εγώ διαβάζω πως γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία, σελ 410 της 3ΕΑ…
  Για μένα που έχω ECDL από οργανισμό όχι του Δημοσίου τι ισχύει μπορείτε να μου πείτε;;;

  ευχαριστώ πολύ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Το Υπουργείο Παιδείας το αναφέρει και μάλιστα εγγράφως. Από εκεί και πέρα εκτιμάτε την κατάσταση και αναλόγως κάνετε.

 6. ΓΙΑΝΝΑ ΧΑΝ. σε

  Έχει γίνει και πιο πάνω η ερώτηση: Κάποιος θέλει με μεταπτυχιακό ήδη καταχωρισμενο να δηλώσει και την ΑΡΙΣΤΗ γνώση ξένη Γλώσσας. Το βάζει στην υποενότητα 1 ή καταθέτει το μεταπτυχιακό και το βάζει στην ενότητα 2 της αίτησης του στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ;Σας ευχαριστώ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ξανακαταθέστε το για μεγαλύτερη σιγουριά και γράψτε το στη 2

 7. Γεωργοπούλου Παναγιώτα σε

  Κύριε Βουγια το μεταπτυχιακό χρειάζεται συνάφεια στους ΠΕ 25 όπως ίσχυε τα προηγούμενα έτη;

 8. Κατερίνα Γ. σε

  Καλημέρα σας.

  Όταν λέτε: “Οι υποψήφιοι που έλαβαν συνάφεια στο διδακτορικό τους φέτος πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που θα λάβουν από την Επιτροπή μαζί με το φωτοαντίγραφο του διδακτορικού. (Πηγή: http://www.especial.gr)”, δεν καταλαβαίνω το “έλαβαν φέτος”. Αναφέρεται σε όσους έλαβαν τη συνάφεια πέρυσι και ίσχυσε για το τρέχον έτος ή για όσους θα τη λάβουν φέτος; Ως τώρα δεν είχε δοθεί καμιά βεβαίωση από το ΙΕΠ για τις συνάφειες, τη βλέπαμε απλώς στον πίνακα κατάταξης.

 9. Κατρανάς Κωνσταντίνος σε

  Καλησπέρα σας , ως απόφοιτος το 2007 του Μαθηματικού και με “επικυρωμένη” 12 μηνη παιδαγωγική επάρκεια όπως και στρατιωτικές υποχρεώσεις στον ΟΠΣΥΔ, πρέπει να υποβάλω κάποιο έγγραφο για αυτά στην υποενότητα 1 μιας και δεν χρειάζονται για να αποδείξυν κάπ[οιο άλλο προσόν.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για καλό και για κακό να τις προσκομίσετε.

 10. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Μ. σε

  Καλησπέρα σας, έχω ένα ερώτημα σε σχέση με τοn Κλάδο Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25). Νοσηλεύτρια εδώ και πολλά έτη σε δημόσιο νοσοκομείο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση στην 2ΕΑ/2019. Δεν έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία, όπως περιγράφεται στις σελ. 466-467 της οικείας Προκήρυξης. Θα θεωρηθεί ότι δεν έχει καθόλου προϋηρεσία;

Γράψτε μία απάντηση