Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήματα έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων και εκπ/κού υλικού έως 30.07.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήματα έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έως 30 Ιουλίου 2023.

Αιτήματα έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σε Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024, προέβη το ΥΠΑΙΘ με την υπ. αριθμ. πρωτ. 66694/Δ7/14-6-2023 έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όλα τα αιτήματα υποβάλλονται από Παρασκευή 16 Ιουνίου 12:00 έως και Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 12:00 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δεν θα εξετάζονται.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024»

 Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων για το Σχολικό έτος 2023-2024, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (Πολιτιστικούς/Εκπαιδευτικούς Φορείς, Συλλόγους και Επιστημονικές Ενώσεις, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μουσεία, Οργανισμούς, Κοινωφελή Ιδρύματα, Υπουργεία και Εποπτευόμενους Φορείς τους, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικές Ομοσπονδίες και φορείς, Νοσοκομεία/Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/Διακυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιωτικούς Φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προς έγκριση

α. εκπαιδευτικά προγράμματα,

β. μαθητικούς διαγωνισμούς,

γ. φεστιβάλ και μαθητικά συνέδρια/προσομοιώσεις συνεδρίων, που υλοποιούνται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως και απευθύνονται σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά Σχολεία) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια-Λύκεια) Εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού ή δομών εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., και δ. εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Επισημαίνεται ότι τα Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού δύνανται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις μαθητικές δράσεις (διαγωνισμούς, φεστιβάλ, συνέδρια) μόνον εφόσον αυτά υλοποιούνται διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς δύνανται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

α) στην αρμόδια Σχολική Μονάδα, για αιτήματα προγραμμάτων και δράσεων που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε αυτήν, προκειμένου να εγκριθούν από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας,

β) στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, προκειμένου να εγκριθούν από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και

γ) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για αιτήματα που αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, προκειμένου αυτά να εγκριθούν από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (ν. 4823/2021, άρθρο 87, παρ. 3).

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4823/2021 ισχύει ο ν. 4876/2021 (άρθρο 123, παρ. 1, εδ. α), σύμφωνα με τον οποίο «μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για αιτήματα που αφορούν:

α. στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σε σχολικές μονάδες οι οποίες υπάγονται

(i) σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, (ii) σε όλη τη χώρα και σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού (ν. 4876/2021, άρθρο 123) και

β. στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Τα εν λόγω αιτήματα, προκειμένου να εγκριθούν από το ΙΕΠ, θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, από τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορέων αποκλειστικά στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.,Υ.ΠΑΙ.Θ.) εγκρίνουν τα υποβαλλόμενα υπό τον όρο της σε κάθε περίπτωση προαιρετικής και δωρεάν συμμετοχής των σχολικών μονάδων και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή διά ζώσης, με φυσική παρουσία των μαθητών και μαθητριών, σε χώρους της σχολικής μονάδας ή του φορέα υλοποίησης).

Η έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) που θα υποβληθούν ως νέα αιτήματα για το σχολικό έτος 2023-2024 θα έχει ισχύ έως και δύο (2) έτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά εφαρμόζονται με βάση την αρχική έγκριση και χωρίς καμία τροποποίηση. Το αυτό θα ισχύσει και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές δράσεις που εγκρίθηκαν για το σχολικό έτος 2022- 2023, εάν και εφόσον ο εκάστοτε φορέας επιθυμεί την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της μαθητικής δράσης και κατά το σχολικό έτος 2023-2024, χωρίς καμία τροποποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes) και να ενημερωθούν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων τους, τις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για την εξέτασή τους, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτημάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τον Οδηγό Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών, και

β) να αποστείλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) τα αναγκαία δικαιολογητικά ή, αν πρόκειται για αιτήματα που υπάγονται στην περίπτωση δ. της παρούσης εγκυκλίου (σελ.2), να τα υποβάλουν αποκλειστικά στον παραπάνω ιστότοπο του Ι.Ε.Π. συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτικές δράσεις με τη συνοπτική τους περιγραφή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/ και στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π., ενώ το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο εδώ

Δείτε σχετικά

Εγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών σε σχολεία-Επικαιροποιημένος Οδηγός ΙΕΠ 

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: 11.959 επιμορφ/νοι-493 επιμ/τές-Χρον/γραμμα 

Ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας-Πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής 

Ωράριο υποψηφίων Διευθυντών: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο

Κλειστά σχολεία δευτεροβάθμιας λόγω εκλογών Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26.06.2023-Ποια εξαιρούνται 

Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών τώρα! | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση