Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ για την ψηφιακή άντληση δεδομένων γέννησης, τέκνων, οικογενειακής κατάστασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ για την ψηφιακή άντληση δημοτολογικών δεδομένων με τη διασύνδεση του “Μητρώου Πολιτών” με το πληροφοριακό σύστημα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αιτήσεις ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5336 – 03.12.2020 η υπ. αριθμ. 33495 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κου Κυριάκου Πιερρακάκη με θέμα τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” του πληροφοριακού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Αυτόματα θα αντλούνται τα δεδομένα γέννησης, πλήθους τέκνων και οικογενειακής κατάστασης τα  δημοτολογικά στοιχεία των υποψηφίων, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα

Α. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) η διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), για την ανάκτηση ή επιβεβαίωση των εξής στοιχείων των συμμετεχόντων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων δημοσίου τομέα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον ν. 2190/1994:

– Δεδομένα πιστοποιητικού γέννησης.

– Δεδομένα πλήθους τέκνων.

– Δεδομένα πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Β. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο πλαίσιο παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2190/1994 και, ειδικότερα,

α) για την επιβεβαίωση από το Α.Σ.Ε.Π. (μεμονωμένα ή μαζικά) ή/και την ανάκτηση από τους ίδιους υποψηφίους, στοιχείων πολυτεκνίας ή τριτεκνίας που τους αφορούν και

β) για την ανάκτηση ή επιβεβαίωση της ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου, προκειμένου για τον έλεγχο του ορίου ηλικίας που τυχόν απαιτείται για την πλήρωση της οικείας θέσης.

Γ. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5336 – 03.12.2020

Δείτε επίσης

 Αναπληρωτές: Προσλήψεις-κατανομή ψηφιακά-Αναδιοργάνωση διαδικασίας κάλυψης θέσεων
Σημειώματα μισθοδοσίας: Πως μπορούν να τα δουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω της ΕΑΠ
ΑΣΕΠ-μοριοδότηση αποφοίτων ΙΕΚ: Να ισχύσει σε όλους τους διαγωνισμούς η ρύθμιση που αφορά στο ΕΒΠ
Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση