Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιτήσεις για εργαστήρια αειφορίας: Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιτήσεις για εργαστήρια αειφορίας: Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς – “Aelia-Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability”- Υποβολή αιτήσεων έως και 22.03.2024.

Αιτήσεις για εργαστήρια αειφορίας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απευθύνει Πρόσκληση σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, με εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με θέματα αειφορίας, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε δύο εργαστήρια, στα οποία θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για τον συν-σχεδιασμό ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC), με στόχο την προώθηση της αειφορίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Δια ζώσης εργαστήριο (F2F workshop) στις 04/04/2024 (17:00-20:00)
  Τόπος υλοποίησης: Σκουφά 75, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10680, Αθήνα (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)
 2. Εικονικό εργαστήριο (virtual workshop) στις 10/04/2024 (17:00-19:00). Διοργανώνεται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Τα εργαστήρια διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia – Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability”, στο οποίο το ΙΕΠ συμμετέχει ως Εταίρος. Συντονιστής Εταίρος είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ).

Γενικός σκοπός του έργου είναι να παρέχει σε όλους τους πολίτες δεξιότητες και ικανότητες για την αλλαγή προς την πράσινη μετάβαση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 19/03/2024 και ώρα 15:00 έως και 22/03/2024 και ώρα 13:00 ΕΔΩ

Μετά το πέρας των εργαστηρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

__________________________

Ακολουθεί η Πρόσκληση

Πρόσκληση συμμετοχής σε ένα (1) δια ζώσης και ένα (1) εικονικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Applying a multi-stakeholder and whole- institutional approach to education for sustainability” (n° 101087425 – Aelia – ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1)

 ΠΡΟΣ:

Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλες τις σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί ως Εταίρος το Έργο με τίτλο “Aelia – Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability” (n° 101087425 – Aelia – ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1) στο πλαίσιο του

Προγράμματος Erasmus+ (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1 — Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects – Cross-sectoral priorities), με Συντονιστή το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ).

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλων των πολιτών για την  πράσινη μετάβαση.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου AELIA είναι:

 • Προώθηση της βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, μέσω του σχεδιασμού και της δοκιμαστικής εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών για σχέδια βιωσιμότητας.
 • Υποστήριξη της διοίκησης και της ηγεσίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή σχεδίων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπέδων βιωσιμότητάς τους.
 • Αύξηση της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου βασισμένου στην διευρυμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
 • Εξοπλισμός των εκπαιδευτικών με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες, ώστε να ενσωματώσουν την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση στο έργο τους και να γίνουν παράγοντες πολλαπλασιασμού της αλλαγής
 • Ενίσχυση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και ενδυνάμωση όλων των πολιτών προκειμένου να αναλάβουν δράση για το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση.
 • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και του διαλόγου πολλαπλών παραγόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τη Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement n° 101087425 – Aelia – ERASMUS-EDU- 2022-PI-FORWARD-LOT1) και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου (Annex 2)
 2. Την υπ’ αριθμ. 16/14-03-2024 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης υλοποίησης ενός (1) δια ζώσης και ενός (1) εικονικού εργαστηρίου συν-σχεδιασμού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος για την αειφορία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia -Applying a multi- stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability” (Project: 101087425 — Aelia — ERASMUS-EDU-2022-PI- FORWARD-LOT1).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

 Απευθύνει Πρόσκληση σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, με εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με θέματα αειφορίας, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε δύο εργαστήρια συν-σχεδιασμού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC), με στόχο την προώθηση της αειφορίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

 Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1.  Δια ζώσης εργαστήριο (F2F workshop) στις 04/04/2024 (17:00-20:00)

 Τόπος υλοποίησης: Σκουφά 75, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10680, Αθήνα (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)

 2.  Εικονικό εργαστήριο (virtual workshop) στις 10/04/2024 (17:00-19:00). Διοργανώνεται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

 Στο πλαίσιο των εν λόγω εργαστηρίων

 • Θα παρουσιαστούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia -Applying a multi- stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability” (Project: 101087425 — Aelia — ERASMUS-EDU-2022-PI- FORWARD-LOT1)
 • Θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για τον συν-σχεδιασμό ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) με στόχο την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εκπαίδευση.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.
 • Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π.
 • Σχετικές βεβαιώσεις, που θα αποδεικνύουν την εμπειρία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα σχετικά με την αειφορία, θα επισυνάπτονται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo)

Επισημάνσεις:

 • Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε κάθε εργαστήριο είναι 12 άτομα.
 • Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα πραγματοποιηθεί με βάση την ισότιμη αντιπροσώπευση των βαθμίδων Εκπαίδευσης και τη σειρά δήλωσης συμμετοχής.
 • Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να λάβει μέρος σε ένα από τα δύο εργαστήρια.
 • Οι επιλεγέντες/είσες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν θα λάβουν αμοιβή, ούτε θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής στα εργαστήρια συν-σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής:

 •  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής από 19/03/2024 και ώρα 15:00 έως και 22/03/2024 και ώρα 13:00.

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται από το Ι.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από το Ι.Ε.Π. για προώθηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλες τις σχολικές μονάδες, και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του Γραφείου Τύπου του Ι.Ε.Π. σε ιστοσελίδες σχετικές με την Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο υπάρχουν κάτωθι:

https://www.aelia-project.eu/

Aelia – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε όσους διορίζονται και δεν τη διαθέτουν – Τι απαντά το Υπ. Παιδείας 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης 

Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24: Από τις 52.437 το 4,6% αφορά σε προσλήψεις μειωμένου ωραρίου 

Πιερρακάκης για σύστημα διορισμών, μόνιμους διορισμούς και αναπληρωτές, bullying στα σχολεία, βία στα Πανεπιστήμια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση