Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης-Απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ψηφιακό αποθετήριο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1167/19-2-22024 η υπ. αριθμ. πρωτ. 194 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Οικονομικών και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης κου Δημήτριου Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κου Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας που παρέχονται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της, προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο.

Αναλυτικά το ΦΕΚ Β 1167/19-2-22024

ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. 194

Προσθήκη στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 ν. 4954/2022, διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.

2. Με την παρούσα προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία:

α) Της ακαδημαϊκής ταυτότητας που παρέχονται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων, διαδικασίας υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.» (Β’ 7510),

β) καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της περ. α’,

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 2

Προσθήκη ακαδημαϊκής ταυτότητας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 κοινής απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων, διαδικασίας υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 287 του ν. 4957/2022.» (Β’ 7510),

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR.

3. Το έγγραφο της παρ. 2:

α) Αποδεικνύει την ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου,

β) συνδέεται μονοσήμαντα με τον κάτοχο της ακαδημαϊκής ταυτότητας που αφορά,

γ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχο της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Άρθρο 3

Διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Το έγγραφο του άρθρου 2 επαληθεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 (Β’ 3982) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, αναλογικά εφαρμοζόμενης.

2. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου του άρθρου 2, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής του ψηφιακού αποθετηρίου. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του κατόχου που αποτυπώνονται στο έγγραφο του άρθρου 2, ο χρήστης της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 υποχρεούται να ανακαλέσει το έγγραφο και εφόσον επιθυμεί, να το επανεκδώσει ύστερα από επανέκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης της ακαδημαϊκής ταυτότητας από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα του δικαιούχου για λόγους όπως ενδεικτικά: απώλεια/κλοπή, αποφοίτηση, αναστολή σπουδών, λύση σχέσης με τον φορέα το έγγραφο του άρθρου 2 ανακαλείται αυτοδικαίως.

4. Η ανάκληση συνεπάγεται την μη επαλήθευση του εγγράφου του άρθρου 2, σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 4

Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή της παρούσας το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βάσει της σχετικής υπ’ αρ. 9994/21.12.2023 (Β’ 7510) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Μητρώο του ΑΜΚΑ για την επιβεβαίωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 5

Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

3. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

4. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιτελεί ρόλο αυτοτελώς υπευθύνου επεξεργασίας για τα στοιχεία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, όπως αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία παρέχεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., που επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σχετικά

Ακαδημαϊκή ταυτότητα: Δικαιούχοι-Διαδικασία υποβολής αίτησης-Εκδοση και παραλαβή | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή σε σχολείο μέσω του gov.gr από σήμερα 

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας: Το ΦΕΚ για την ηλεκτρονική αίτηση και έκδοσή του 

Εκδοση πτυχίων Τριτοβάθμιας ηλεκτρονικά από το gov.gr-Τα Πανεπιστήμια που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 

Υπογεννητικότητα: Tο 2026-27 ο αριθμός των μαθητών στο Γυμνάσιο θα είναι -64.347 σε σχέση με το 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση