Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ακαταδίωκτο Κ.Λ-Ψυχολόγων-ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών για καταγγελίες ενδοοικ/κής βίας σε βάρος ανηλίκων-N. 5090/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ακαταδίωκτο Κ.Λ-Ψυχολόγων-ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών για καταγγελίες ενδοοικ/κής βίας σε βάρος ανηλίκων – Αρθρο 130 του νόμου 5090/2024 – ΦΕΚ Α 30/23-2-2024.

Ακαταδίωκτο Κ.Λ-Ψυχολόγων-ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών

Στο άρθρο 130 του νόμου 5090/2024 – ΦΕΚ Α 30/23-2-2024 “Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας”, βρίσκεται η διάταξη για το ακαταδίωκτο Παιδαγωγών, εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ ή ΕΒΠ, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Επιμελητών, προπονητών ή ιατρών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ανηλίκου έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130:

Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Επιμελητές, Παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, προπονητές ή γιατροί, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ανήλικους και οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους πληροφορούνται ή διαπιστώνουν με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ανηλίκου έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, υποχρεούνται να το αναφέρουν αμελλητί στις αρμόδιες κατά τον νόμο αρχές.

Ολοι οι παραπάνω αναφερθέντες, οι οποίοι προβαίνουν σε αναφορά εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά. Μάλιστα καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μόνο αν το έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.

Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση του ν.σ.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 23 του ν. 3500/2006 αποσκοπείται να διευρυνθούν οι κατηγορίες των επαγγελματιών που υποχρεούνται, όταν υποπίπτει στην αντίληψή τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που στρέφεται κατά ανηλίκου, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Την ειδική αυτή υποχρέωση προβλέπει η διάταξη και για τους ιατρούς, σε περίπτωση που διαπιστώνουν κατά την ιατρική εξέταση σοβαρά ιατρικά ευρήματα που συνηγορούν στη πιθαναλόγηση προέλευσης από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, μέσω της θέσπισης ειδικού ακαταδίωκτου για το αναφερόμενο περιστατικό (με εξαίρεση την εν γνώσει αναληθή αναφορά) και μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση εμφάνισης στην ακροαματική διαδικασία, αποσκοπείται η ενθάρρυνση των ανωτέρω επαγγελματιών να αναφέρουν τα περιστατικά και η κάμψη κάθε αναστολής λόγω της στάθμισης ενδεχόμενου κινδύνου εμπλοκής τους σε χρονοβόρες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 130

Υποχρεώσεις των επαγγελµατιών – Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 3500/2006

Στο άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στον τίτλο οι λέξεις «των εκπαιδευτικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επαγγελµατιών»,

β) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται,

γ) προστίθεται παρ. 2Α και το άρθρο 23 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23 –  Υποχρεώσεις των επαγγελµατιών

1. Παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, µέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ή του ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, επιµελητής, προπονητής ή γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του σε ανήλικο, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πληροφορείται ή διαπιστώνει µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ανηλίκου έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας, υποχρεούται να το αναφέρει αµελλητί στις αρµόδιες διωκτικές αρχές. Την ίδια υποχρέωση έχει ιατρός που µε βάση σοβαρά αντικειµενικά ευρήµατα της ιατρικής εξέτασης διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ενηλίκου έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1, που προβαίνουν σε αναφορά εγκλήµατος ενδοοικογενειακής βίας δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσµενή µεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.

2.Α. Τα πρόσωπα της παρ. 1 καλούνται να εξετασθούν ως µάρτυρες κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, µόνο αν το έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας δεν αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό µέσο.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για τα µέλη του προσωπικού και τους Προϊσταµένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).».

Δείτε το νόμο 5090/2024 – ΦΕΚ Α 30/23-2-2024

Δείτε επίσης

Ποινές φυλάκισης για διατάραξη λειτουργίας σχολικών μονάδων και Νοσοκομείων-Νόμος 5090/2024 

Επιτροπή για τη σχολική βία: Συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση και εκπόνηση πρωτοκόλλων χειρισμού περιστατικών

Ομάδες Δράσης για σχολική βία και εκφοβισμό στην Αττική: Οι Αποφάσεις συγκρότησης 

Voucher για την πρώϊμη παρέμβαση προανήγγειλε η Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σ. Ζαχαράκη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση