Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών: Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής, ΕΝΕΕΓΥΛ, Γενικού Λυκείου, Α Τάξης ΕΠΑΛ | ΦΕΚ.

Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων

Με την υπ. αριθμ. 65538/ΓΔ4 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2035 – 29.05.2020, καθορίζονται οι διαδικασίες της αξιολόγησης κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020.

Αναλυτικά

Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με την κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών ισχύουν τα κάτωθι κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

Aρθρο 1
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Γυμνασίου

1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου μόνο προφορικά σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές της κατηγορίας αυτής δεν αξιολογούνται.

Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η προφορική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον Διευθυντή στους μαθητές πέντε (05) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4α, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.

Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ΄ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές.

Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές εξετάσεις.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

3) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

4) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Στον Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β, Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα εξεταστούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

Aρθρο 2
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Γενικού Λυκείου

1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του νόμου 4610/2019 παραπέμπονται για να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4610/2019.

3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Aρθρο 3
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2) Στην περίπτωση που οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Σε αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση.

Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.

3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Aρθρο 4

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αρ. 52826/Δ2/08-05-2020 (Β΄ 1765) και Φ4/53112/Δ4/08-05-2020 (Β΄ 1766) υπουργικές αποφάσεις.

Δείτε το ΦΕΚ B 2035 – 29.05.2020

Δείτε επίσης

Οδηγίες και κατευθύνσεις ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ | Α Φάση
Σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ: Να διατηρηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά
Ρύθμιση απουσιών μαθητών ΣΜΕΑΕ και Πρωτοβάθμιας | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση