Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών: 23 Αυγούστου την Παρασκευή | Τι προβλέπεται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών: 23 Αυγούστου την ερχόμενη Παρασκευή – Τι προβλέπεται από εδώ και πέρα σύμφωνα με τον νόμο των διορισμών 4589/2019 | Ανάλυση.

Αξιολογικοί Πίνακες

Ακολούθως υπενθυμίζουμε τη νομοθεσία που έχει να κάνει με την έκδοση Οριστικών Πινάκων ΑΣΕΠ, σε συνάρτηση με την πιθανή ενεργοποίηση των προβλέψεων του νόμου 4589/2019.
Ενεργοποίηση ώστε να παραταθεί η ισχύς των Πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής εκπαίδευσης και της ΕΑΕ, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4589/2019.
Επισημαίνουμε πως την ερχόμενη Παρασκευή, θα έχουμε 23 Αυγούστου 2019 και δεν θα έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά

1. Παράταση ισχύος παλιών Πινάκων

Ως γνωστόν παρατείνεται η ισχύς των παλιών Πινάκων, αν έως τις 15/07/2019 (και με την ΠΝΠ έως 23/08/2019) δεν έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1β, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.
Παράγραφος 1β, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.
“Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.
Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020″.

 ___________________________________

2. Αλλαγή ημερομηνίας από 15/07/2019 σε 23/08/2019 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Ομως έχουμε αλλαγή της ημερομηνίας 15/07/2019 σε 23/08/2019, στην παράγραφο 2 του έβδομου άρθρου του ΦΕΚ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) – 27 Ιουνίου 2019.
Παράγραφος 2 του έβδομου άρθρου της ΠΝΠ

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019».

Εφόσον δηλαδή έως τις 23 Αυγούστου 2019 δεν έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ, θα ισχύσουν αυτοί που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4589/2019.

 ___________________________________

3. Tι ακριβώς είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 44 του Συντάγματος.

“Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο.

Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής”.

 ___________________________________

4. Τελικά

Μ άλλα λόγια, αν ισχύσει το “μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο”, η ΠΝΠ ισχύει έως 23/08/2019, οπότε το μόνο που χρειάζεται, για να τηρηθούν οι προβλέψεις του νόμου 4589/2019, είναι η έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την παράταση ισχύος των παλιών Πινάκων, η οποία βεβαίως πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή 23 Αυγούστου, που δεν θα έχουμε Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ – εδώ δεν έχουμε ούτε καν Προσωρινούς – λογικά θα πρέπει να εκδοθεί η Διαπιστωτική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε επίσης

ΠΑΣΑΔ: Πίνακες, νέοι και παλιοί

Υφυπουργός Παιδείας – ΠΑΣΑΔ – ΠΕΑΝ: Τι ειπώθηκε

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) Κύπρου: Εξετάσεις Νοέμβριο 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση