Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων: Προβληματισμοί και ανησυχίες από 45 Διευθυντές Β/θμιας Ν. Μαγνησίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων: Προβληματισμοί και ανησυχίες από 45 Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας.

Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων
Προβληματισμοί και ανησυχίες για την Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων Από 45 Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Βόλος 24/2/2021

Κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό και τις ανησυχίες μας για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση της Αξιολόγησης με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ Β 140), που καλούμαστε να εφαρμόσουμε από το τρέχον σχολικό έτος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε εξαρχής ότι

ως εκπαιδευτική κοινότητα και επιδιώκουμε και επιζητούμε τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του Ε.Ε. ως εργαλείο καταγραφής θετικών και αρνητικών στοιχείων, άρσης δυσλειτουργιών, στοχοθεσίας, βελτίωσης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου.

Άλλωστε ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

εφαρμόζονται και σήμερα στις σχολικές μας μονάδες. Οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι εκπαιδευτικού προσωπικού προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σχολείου. Επίσης, παίρνουν πρωτοβουλίες και καινοτομούν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Ανακύπτουν όμως

κατά κοινή ομολογία σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Στο υπάρχον κλίμα έλλειψης αποδοχής της αξιολόγησης που επιχειρείται, είναι ορατός ο κίνδυνος αναπαραγωγής μιας τεράστιας γραφειοκρατίας, καθώς και μιας άσκοπης αναταραχής στα σχολεία  για τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε συνοπτικά τα παρακάτω:
  1. Έναρξη Αξιολόγησης

 Θεωρούμε πως είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η υλοποίηση υπό τις παρούσες συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε. Σε συνθήκες μη κανονικότητας η εικόνα που θα αποτυπωθεί για τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύει να είναι πλασματική.

  1. Εσωτερική Αξιολόγηση – Όχι εξωτερική

 – Είμαστε υπέρ της Αυτοαξιολόγησης που δεν επιβάλλεται ιεραρχικά με ένα ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο αλλά είναι πρωτίστως εσωτερική, συλλογική, και συνειδητή διαδικασία του κάθε Συλλόγου που δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθεί η αυτονομία της σχολικής μονάδας και να προαχθεί σε οργανισμό ανάπτυξης.

– Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς την εμπλοκή που μπορεί να επιφέρει η εξωτερική αξιολόγηση.

– Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι αφενός ποσοτικοποιεί ποιοτικές παραμέτρους και αφετέρου ενδέχεται να ασκεί έντονη ψυχολογική πίεση στους εκπαιδευτικούς και να οδηγήσει σε μια πληθωριστική ωραιοποίηση, πλασματική κατάταξη των σχολικών μονάδων σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

– Η εξωτερική αξιολόγηση και η βαθμολόγηση είναι πιθανόν να οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση σχολείων.

– Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου από Συνεργάτες σε Επιθεωρητές αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

  1. Δείκτες και Ομάδες εργασίας

 – Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι ή όλη προτεινόμενη διαδικασία θα εξελιχθεί σε μία επίπονη και ρηχή υπηρεσιακή χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

– Οι θεματικοί άξονες και ο υπερβολικός αριθμός των δεικτών που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες κυρίως σε αυτές με ολιγομελές εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Η ποιότητα και η ουσία μπορεί να προκύψει και από λιγότερους δείκτες. Με μια περιοδικότητα όχι κατ’ ανάγκη ετήσιας βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί να βελτιωθεί η υλοποίηση – αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

  1. Ανησυχία απόδοσης ευθυνών μόνο στους εκπαιδευτικούς

  – Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι ζήτημα μόνο των εκπαιδευτικών αλλά είναι και ζήτημα συστημικό. Απουσιάζει η αναφορά και η αξιολόγηση των δομών της εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, του ύψους της χρηματοδότησης και άλλων κρίσιμων παραγόντων που άπτονται της κεντρικά ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η πρόταση μας, κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

 – Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και έναρξη διαβούλευσης για τον προσανατολισμό και την κατεύθυνσή της.

– Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

– Υιοθέτηση ενός μοντέλου Προγραμματισμού και εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης με χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτές να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Σχολικής Μονάδας.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην εξουθενώνονται οι εκπαιδευτικοί επιβαρυνόμενοι με χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδεχομένως μικρής απόδοσης.

– Η στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα να γίνεται στη βάση διετούς ή τριετούς σχεδιασμού. Κάθε σχολική μονάδα να επιλέγει κι από τις τρεις λειτουργίες όσους θεματικούς άξονες και δείκτες κρίνει σκόπιμο ότι μπορεί και πρέπει να βελτιώσει στη βάση μιας ανατροφοδότησης.

– Οι Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) να έχουν τον ρόλο του κριτικού φίλου που καθοδηγεί και υποστηρίζει ανατροφοδοτικά το έργο της σχολικής κοινότητας σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς εξωτερικές αξιολογήσεις.

– Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική, δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας διέπεται από ποιοτικούς κατά κύριο λόγο παράγοντες.

– Τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη του σχολείου.

– Συντασσόμαστε με την θέση που διατυπώθηκε από τους έντεκα Οργανωτικούς Συντονιστές Ε.Ε. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (22-02-2021) ότι η εσωτερική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί μια συλλογική, παιδαγωγική, ανατροφοδοτική διαδικασία, που υλοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, να αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων και να παραμένει εκεί, δεν αναρτάται σε πλατφόρμες ούτε βαθμολογείται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανοίξει ένα γόνιμος διάλογος σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με εκτίμηση

Οι υπογράφοντες/-ουσες

Δείτε σε μορφή pdf την Επιστολή των Δ/ντών Β/θμιας Μαγνησίας για την αξιολόγηση με τις υπογραφές

Δείτε επίσης

Περί αποκλεισμού απεργών-απεχόντων αξιολόγησης από διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Νέες διευκρινίσεις για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων από την ΟΛΜΕ
ΟΛΜΕ-Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Απαντήσεις σε ερωτήσεις για την Απεργία-Αποχή
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων | ΦΕΚ
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020
Κήρυξη απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση | Ανακοίνωση ΔΟΕ
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων-ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ενέργειες-βήματα υλοποίησης απόφασης για κήρυξη απεργίας αποχής

Δείτε ακόμη

Αναστολή εφαρμογής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για τη φετινή σχολική χρονιά: Ανακοίνωση Ενωσης Διευθυντών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση