Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ακυρη σύμβαση εργασίας: Οι εργαζόμενοι Δημοσίου δικαιούνται τα δεδουλευμένα τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ακυρη σύμβαση εργασίας: Οι εργαζόμενοι Δημοσίου δικαιούνται τα δεδουλευμένα τους-Απόφαση πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ακυρη σύμβαση εργασίας

Σύμφωνα με απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με κάθε μορφής σύμβαση εργασίας ακόμη και στην περίπτωση άκυρης σύμβασης δικαιούνται πλήρως τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα δεδουλευμένα τους.

Αναλυτικά η απόφαση

Σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία, ούτε έχει συμβατική αξίωση κατά του εργοδότη για καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής.

— Για όσο χρόνο όμως τυχόν λειτουργήσει η σύμβαση παρά την ακυρότητά της

υπάρχει απλή σχέση εργασίας, ο δε εργαζόμενος αποκτά αξίωση για την εργασία που παρέσχε στον εργοδότη (εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που η παροχή οφείλεται ευθέως εκ του νόμου με μόνη την πραγματική παροχή της εργασίας) με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

— Στην περίπτωση αυτή ο πλουτισμός του εργοδότη

συνίσταται σε αυτήν καθ’ εαυτήν την παρασχεθείσα εργασία, η οποία ενσωματώνεται στην περιουσία του κατά τρόπο που δεν μπορεί πλέον να διακριθεί από αυτήν και έχει οικονομική αξία, η οποία αποτιμάται κατά τον χρόνο της παροχής της, ανεξάρτητα αν επέφερε το επιδιωκόμενο από τον εργοδότη αποτέλεσμα.

— Ισούται δε με την αμοιβή την οποία αναγκαίως θα κατέβαλλε ο εργοδότης,

υπό τις επικρατούσες στον τόπο της παροχής συνθήκες, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος αν η σύμβαση εργασίας ήταν έγκυρη, και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές που προβλέπουν οι τυχόν υπάρχουσες σ.σ.ε. και δ.α. ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, εκείνη η αμοιβή που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύεται ότι ο εργοδότης καταβάλλει σε άλλον εργαζόμενο με έγκυρη σύμβαση εργασίας υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

— Το ανωτέρω ποσό που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος

με έγκυρη σύμβαση εργασίας ενδιαφέρει μόνο για τον προσδιορισμό της αξίας της εργασίας, της έκτασης δηλαδή του πλουτισμού του εργοδότη, και όχι για τη θεμελίωση του πλουτισμού, ο οποίος γεννάται από αυτήν καθ’ εαυτήν την χωρίς νόμιμη αιτία παρασχεθείσα προς όφελός του εργασία.

— Η ωφέλεια (πλουτισμός) του εργοδότη απορρέει από μόνο το γεγονός της πραγματικής παροχής των υπηρεσιών του μισθωτού στο πλαίσιο άκυρης σύμβασης εργασίας.

— Κατά συνέπεια,

είναι αδιάφορο αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης δεν θα προέβαινε, από οικονομικούς ή άλλους λόγους, στην πρόσληψη άλλου μισθωτού με έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ακόμη κι αν δεν υπήρχε δυνατότητα έγκυρης πρόσληψης άλλου μισθωτού στη θέση του ακύρως απασχοληθέντος.

— Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και επί του Δημοσίου και γενικότερα επί των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

— Οι απαγορεύσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 103 Σ., οι οποίες δεν επιτρέπουν την πρόσληψη υπαλλήλου σε μη νομοθετημένη θέση, ή του ν. 2190/1994, οι οποίες αφορούν το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συνιστούν απλώς τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόμιμης αιτίας ένεκα της οποίας γεννάται η ευθύνη προς απόδοση του πλουτισμού, και όχι λόγο αποκλεισμού της.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης από εδώ: https://eergd.gr/

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι 4 άξονες για την αναβάθμιση σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση