Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναδιάρθρωση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναδιάρθρωση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας: Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Ιωάννη Τσακίρη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Αναδιάρθρωση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ

Με Κοινή Απόφαση – υπ. αριθμ. πρωτ. 120702 – του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Ιωάννη Τσακίρη και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6330/12-12-2022, έχουμε την αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ 495/2016 (Β’ 1406) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και το προσωπικό ανέρχεται σε ογδόντα (80) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), εβδομήντα έξι (76) άτομα. β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τέσσερα (4) άτομα.

Αποστολή

1. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

3. Ασκεί τον ρόλο του δικαιούχου/φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΠΔΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής TAA).

4. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) μονάδες ως εξής:

1. Μονάδα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) – Συντονισμού, Παρακολούθησης και Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΤΑΑ.

2. Μονάδα Α – Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.

3. Μονάδα Β1 – Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

4. Μονάδα Β2 – Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5. Μονάδα Β3 – Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης.

6. Μονάδα Γ – Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

7. Μονάδα Δ – Διαχείριση Οικονομικών και Ειδικός Λογαριασμός.

8. Μονάδα Ε – Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εφαρμογών. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Δείτε ακολούθως

  • Πως κατανέμονται οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Τα προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Β 6330/12-12-2022

Δείτε επίσης

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και ΕΣΚ: Θα λειτουργεί έως 19.12 για νέες αιτήσεις και επικαιροποίηση στοιχείων παλαιών 

Νέα προγράμματα σπουδών-αιτήσεις: Eως και την Τετάρτη 28.12.2022 για συμμετοχή στην επιμόρφωση 

Υπερωρίες ΑΣΕΠ 2023: Για Οριστικούς Πίνακες 2ΕΑ έως 5ΕΑ/2022 και έκδοση 1ΓΕ έως 4ΓΕ/2023-Οριστικοί Πίνακες 1ΕΑ εντός 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση