Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναδρομικός διορισμός ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από 13.08.2020 σε σχολείο Ειδικής Αγωγής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναδρομικός διορισμός ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, από 13.8.2020, σε κενή οργανική θέση σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Απόφαση.

Αναδρομικός διορισμός μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) εγγεγραμμένου στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄του Α.Σ.Ε.Π. σε κενή οργανική θέση σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Με την υπό στοιχεία 167355/Ε4/21-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με

 • τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α΄13) και ιδιαίτερα του άρθρου 62, του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
 • την υπό στοιχεία 20690/Δ2/6-8-1987 (Β΄ 425) υπουργική απόφαση, όπως κυρώθηκε με το εδάφιο ε΄ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 (Α΄ 71),
 • την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση,
 • την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 14) του ΑΣΕΠ,
 • τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 2361/2019 και αναμορφώθηκε στο Γ΄ 1271/2020,
 • την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13-12-2019 (Β΄ 4597) κοινή υπουργική απόφαση, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 99052/Ε1/10-8-2021 (Β΄ 3715) κοινή υπουργική απόφαση,
 • την υπό στοιχεία 203058/Ε4/20-12-2019 (ΑΣΕΠ/43) υπουργική απόφαση,
 • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26-2-2019 απόφαση της Επιτροπής Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1, άρθρο 2),
 • την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/41609/9-12-2019 (Β΄ 4596) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
 • το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Α./16818/5-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
 • το υπό στοιχεία 166905/Β1/21-12-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και

την υπό στοιχεία 25-906/2019/24-12-2019 αίτηση της Μαριά Τσαμπίκας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ),

διορίζεται το κάτωθι μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών αναδρομικά από 13/8/2020, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 1271 και την υποβληθείσα αίτηση, σε θέση μόνιμου μέλους ΕΕΠ, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου της:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειρά Πίνακα

 

 

Περιοχή Διορισμ

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ30

 

 

126

Α΄

ΔΩΔΕ

ΚΑΝΗ

ΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

 

ΕΑΕ

Η διοριζόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Αναδρομικός διορισμός μέλους ΕΕΠ

Δείτε επίσης

Αναστέλλονται οι σχολικές εκδρομές εντός και εκτός της Επικράτειας | Απόφαση

Γνωστοποίηση νόμων από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο
Πριν φύγετε

Κορονοϊός-σχολεία: Στοιχεία για κρούσματα και τμήματα που έκλεισαν από 13 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση