Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναδρομικός διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ που έχουν δικαιωθεί από το ΣτΕ: Η θέση του Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναδρομικός διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ που έχουν δικαιωθεί από το ΣτΕ: Η θέση του Υπουργείου Παιδείας – Απάντηση στη Βουλή.

Αναδρομικός διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

Να διοριστούν άμεσα και αναδρομικά οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, που έχουν δικαιωθεί με αμετάκλητες δικαιωτικές αποφάσεις του ΣτΕ ζήτησαν από τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ με Ερώτησή τους στη Βουλή Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ρωτώντας τον αν προτίθεται να σεβαστεί τις υπ’ αριθμ. 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αμετάκλητες δικαιωτικές αποφάσεις του ΣτΕ και να διορίσει με μερική αναδρομικότητα τους εκπαιδευτικούς επιτυχόντες του AΣΕΠ των ετών 2004, 2006 και 2008, τους οποίους αυτές αφορούν.

Η Υφυπουργός κα Ζέττα Μακρή απάντησε στη Βουλή με έγγραφο, στο οποίο καταλήγει ότι η Διοίκηση εξετάζει το ζήτημα της ανάκλησης ή μη των επίδικων αποφάσεων διορισμού, λαμβάνοντας υπόψη το διατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. καθώς και τη συναφή νομολογία.

Αναλυτικά τα σημεία της απάντησης της κας Μακρή

Α. Οι υπ’ αριθμ. 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αποφάσεις του Γ Τμήματος του του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι υπ’ αριθμ. 1729/2022 και 22,23/2023 ομοίου περιεχομένου αποφάσεις έχουν περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Πρόκειται δηλ. για ένα σύνολο δεκατριών (13) αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που αφορούν σε πεντακόσιους (500) περίπου εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008.

Β. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ζητούσαν την ανάκληση των αποφάσεων διορισμών που διενεργήθηκαν από πίνακες αναπληρωτών, βάσει διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές (αποφάσεις ΣτΕ 527/2015 Ολ, 2491-2492/2015, 2743/2017), και τον διορισμό τους στις αντίστοιχες θέσεις. Μολονότι, κατ’ αρχάς, οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την αιτιολογία ότι είχαν υποβληθεί εκτός εύλογου χρόνου, εν τέλει, με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Σ.τ.Ε., έγιναν δεκτές οι εφέσεις τους, ακυρώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Ε.Α. και αναπέμφθηκαν οι υποθέσεις τους στη Διοίκηση, προκειμένου να εξετάσει τα υποβληθέντα εντός εύλογου χρόνου αιτήματά τους και «για να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το σκεπτικό».

Γ. Από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις προκύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης για επανεξέταση του αρχικού αιτήματός τους για ανάκληση ή μη των αποφάσεων διορισμού που είχαν εκδοθεί κατά παράλειψή τους, και τούτο υπό το στενό πρίσμα της «θεωρίας των ομοίων πράξεων» («συνεκτιμώντας και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκληση των εν λόγω πράξεων, την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και τον χρόνο που διέρρευσε από την έκδοσή τους»).

Δ. Ειδικότερα, για τους εν λόγω δικαιωθέντες, το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ απεφάνθη ως εξής (ενδεικτικά, παρατίθεται απόσπασμα 23ης σκέψης, ΣτΕ 1737/2022):

«23. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στις σκέψεις 8 και 9, η Διοίκηση όφειλε να εξετάσει αν συντρέχει ή όχι περίπτωση ανάκλησης -εν όλω ή εν μέρει, εξ υπαρχής ή για το μέλλον- των επίμαχων υπουργικών αποφάσεων, καθ’ ό μέρος αφορούν τον διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών κατά παράλειψη των αιτούντων, επιτυχόντων στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2006, συνεκτιμώντας και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκληση των εν λόγω πράξεων, την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και τον χρόνο που διέρρευσε από την έκδοσή τους. Επομένως, μη νομίμως απορρίφθηκε η σχετική από 2.6.2016 (αριθμ. πρωτ. 92531/ΓΔ5/6.6.2016) αίτηση των αιτούντων με την προεκτεθείσα (στη σκέψη 10) αιτιολογία. Για τον λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 128714/Ε2/3.8.2016 αρνητική απάντηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να αποφανθεί νομίμως, κατά τα προεκτεθέντα, επί της ανωτέρω από 2.6.2016 αίτησης των αιτούντων, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.».

Ε. Περαιτέρω, από την υπ’ αριθμ. 1834/2021 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 73 του ν.4589/2019 (Α΄13), που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε για την αποκατάσταση δικαιωθέντων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (υπό την ΣτΕ Ολ 527/2015) επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, προκύπτουν τα εξής (σκέψη 16η):

« Επειδή,…, κατόπιν των προαναφερθεισών ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες εφάρμοσαν αναλόγως την νομολογιακώς καθιερωθείσα αρχή της υποχρέωσης επανεξετάσεως της νομιμότητας πράξεων ομοίου περιεχομένου με ήδη ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ατομική διοικητική πράξη για τον λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου και αναπομπής των υποθέσεων στη Διοίκηση, η τελευταία ήταν υποχρεωμένη να επανεξετάσει τις πράξεις διορισμού εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τον πίνακα εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή με εικοσιτετράμηνη προϋπηρεσία σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 έως και 2013-2014 κατά παράλειψή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να διερευνήσει εάν – μη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων – ήταν δυνατόν να αναδιαμορφώσει εν όλω τους πίνακες διοριστέων, με συνέπεια την ανάκληση των αποφάσεων διορισμού των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί κατά παράλειψή τους και την πλήρωση των κενούμενων με τον τρόπο αυτό θέσεων από τους ήδη αιτούντες (πρβλ. ΣτΕ 3149/1968 Ολομ., 1569/1970, 4483/1983 και 144/2014), δεν είχε, όμως, υποχρέωση, απορρέουσα από την ανωτέρω αρχή ούτε από το αιτιολογικό και διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να ανακαλέσει τις αποφάσεις διορισμού των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί με βάση τις διατάξεις που κρίθηκαν με την ΣτΕ 527/2015 απόφαση ως αντισυνταγματικές, αλλά ούτε και να διορίσει τους αιτούντες, και μάλιστα αναδρομικώς, και να τους κατατάξει στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατείχαν αν είχαν διορισθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης των υπουργικών αποφάσεων διορισμών εκπαιδευτικών των σχολικών ετών 2009-2010 έως 2013-2014, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες.».

ΣΤ. Επί του παρόντος, η Διοίκηση εξετάζει το ζήτημα της ανάκλησης ή μη των επίδικων αποφάσεων διορισμού, λαμβάνοντας υπόψη το διατακτικό των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. καθώς και τη συναφή νομολογία.

Δείτε επίσης

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας για τους αδιόριστους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Συντονιστικό επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008: Εκπληξη και απογοήτευση από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ 

Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για προσλήψεις αναπληρωτών έως 23.3.2024-Διορισμούς 2020 έως 2024 

Ορίστηκε Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπ. Παιδείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση