Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών από Προσωρινούς Πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Από τα παραπάνω τονίζω το ότι μόνον “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος”, μπορεί να συμβεί η πρόσληψη από Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες.

Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.,

σε σχέση με δημοσιεύματα τα οποία κάνουν αναφορά στην πρόβλεψη του Α.Σ.Ε.Π.* στην Προκήρυξη 1Κ/2019 – Προκήρυξη 12 θέσεων Π.Ε. και Τ.Ε. στη Βουλή, σελίδα 132 του Φ.Ε.Κ.- για προσλήψεις με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  από Προσωρινούς Πίνακες, έχω τα αναφέρω τα εξής:

Τι προβλέπει ο νόμος των διορισμών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Στην παράγραφο  6,  του άρθρου 63, του νόμου 4589/2019 για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προβλέπεται ήδη πως:

“Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων”.

Μάλιστα με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.

Τι πρέπει να τονιστεί

Από τα παραπάνω τονίζω το ότι μόνον “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος”, μπορεί να συμβεί η πρόσληψη από Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως αναμένουμε από μέρα σε μέρα τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. των διατάξεων με θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς, όπως περιέχονται σε ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έκδοση της Προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. για τους 4.500 διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

________________________________________________________________________________________________

Τι προβλέπει η Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2019

*Σύμφωνα με τη ρύθμιση στην Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2019(Προκήρυξη 12 θέσεων Π.Ε. και Τ.Ε. στη Βουλή, σελίδα 132 του Φ.Ε.Κ.):

“Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α ́ 40), όπως ισχύει,

επιτρέπεται η πρόσληψη με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μη  ανανεούμενη,  μέχρι  του  αριθμού  των  προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες,

με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016.

 Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα.

Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. (άρθρο 8, ν. 4210/2013).”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση