Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη- Τι ισχύει σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Oι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγή) και οι διατάξεις του Π.Δ.69/2016 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΥΠΑΙΘΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στη Βουλή, σχετικά με την Ερώτηση της κας Σοφίας Ασημακοπούλου της Ελληνικής Λύσης με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη»

Η Βουλευτής ρωτούσε τους Υπουργούς ΠΑΙΘΑ και Εσωτερικών αν σκοπεύουν να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, όταν αυτή έχει πραγματοποιηθεί εκτός δημοσίου τομέα, που σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016, έχει αναγνωριστεί τόσο για βαθμολογική, όσο και για μισθολογική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ερώτηση:

Με το ΠΔ 69/2016 («Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα») έχει αναγνωριστεί η συναφής προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί εκτός του Δημοσίου και προ διορισμού. Η αναγνώριση αυτή αφορά σε βαθμολογική και όχι μισθολογική εξέλιξη. Όταν το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή, η σημερινή Υπουργός είχε πει: «µε το άρθρο 26, κύριε Υπουργέ, ενώ αναγνωρίζετε στα λόγια την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα προ του διορισμού έως επτά έτη σε συναφές αντικείμενο- δεν αποδίδεται σε αυτήν την προϋπηρεσία κανένα, µα κανένα μισθολογικό αντίκρισμα. Και ερωτώ: Ποια είναι η σημασία της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα;» (Πρακτικά Συνεδρίασης Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2016). Θετικά και για τη μισθολογική εξέλιξη είχε τοποθετηθεί και ο σημερινός Πρωθυπουργός, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του πολιτικού του γραφείου και δημοσίου υπαλλήλου (08/05/2018).

Στο υπ’ αρ. 2/70659/ΔΕΠ/11-10-2018 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερώτημα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 90, του Ν.4485/2017, αναφερόταν ότι: «…στις προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις δεν γίνεται διάκριση μεταξύ σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία αυτή, με την προϋπόθεση ότι έχει προσφερθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο και όχι άλλη ειδικότητα) και να μην έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος».

_____________________

Η Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3528/2007 (Α΄26) (Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) αναφέρεται ότι:

«Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις».

Το Π.Δ. 69/2016 (Α΄127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», στο άρθρο 1-Πεδίο εφαρμογής, ορίζει ότι

«Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται: α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα…».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις του Π.Δ.69/2016 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης διότι οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγή), και συγκεκριμένα τα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 (Α΄167), το άρθρο 63, παρ. 8 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και το άρθρο 9 του ν. 4452/2017 (Α΄17).

Ειδικότερα, η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4452/2017 σχετικά με τη βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζει ότι

«1. Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω προσωπικού μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του ύστερα από αίτησή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.[…]».

Από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης είναι σαφές ότι η αναγνώριση αφορά αποκλειστικά στη βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σημειωτέον ότι το υπ’ αριθμ. 2/70659/ΔΕΠ/11-10-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που μνημονεύεται στη παρούσα Ερώτηση απαντά θετικά στο ερώτημα «εάν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε Ιδιωτικά Σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν το διορισμό τους ή την πρόσληψή τους στη Δημόσια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176 τ.Α΄/16-12-2015) και της παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114τ.Α΄/04-08-2017)».

Δηλαδή, το ερώτημα αφορούσε ειδικά σε μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου και όχι της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα γενικά.

_____________________

Η Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 69/2016 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και της παρ. 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4369/2016, ορίζεται ότι

«1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος, μετά τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.».

Συναφώς, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 69/2016 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι

«Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:

α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33),

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.».

Δείτε επίσης

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει 

Mείωση ωραρίου εκπαιδευτικών: Ποιες είναι οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες που οδηγούν στη μείωση 

Ωράριο εκπαιδευτικών 8.00-14.00: Σχετικά με το αν είναι υποχρεωτικό ή όχι 

Ωράριο μόνιμων και αναπληρωτών εκπ/κών-ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Νηπ/γεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Πριν φύγετε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μόνιμων και αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση