Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων: Καθορισμός διαδικασίας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων: Καθορισμός διαδικασίας απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α’ 70).

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων: Καθορισμός διαδικασίας | ΦΕΚ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 107282/Κ4 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Γαβρόγλου:

“Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α’ 70)”.

Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Τι απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται:

α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,

β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. ότι ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή

γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος, ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.

Από εκεί και πέρα

Το ΑΤΕΕΝ βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και εντός ενός μηνός από την παραλαβή του ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν έγγραφα που λείπουν.

Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το ΑΤΕΕΝ πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος.

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., εκδίδει βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου φακέλου της αίτησης.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ να μπορεί να ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. χωρίς την εκ νέου καταβολή παραβόλου εάν η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

 

Δείτε ακόμη:

Καθορισμός εισοδήματος για δωρεάν Μεταπτυχιακά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση