Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας για μισθολογική εξέλιξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας: Η απόφαση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας με τα ονόματα και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μισθολογική εξέλιξη.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Εχοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
  • Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015».
  • Την υπ΄αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς», όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 13-10-2016.
  • Το με αριθμ. πρωτ. 193288/Ε2/14-11-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ΄αριθμ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων».
  • Την υπ΄αριθμ. 5η/16.06.2020 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Αποφασίζει

Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (N.4354/2015), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5η/16.06.2020 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, των κάτωθι νεοδιόριστων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

οι οποίοι διορίστηκαν με την 23418/Ε4/17-2-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 τ.Γ’/09.03.2020, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους, ως εξής:

Δείτε την Απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία αναπληρωτών Ιουνίου 2020: Μεταφέρθηκαν τα ποσά στους λογαριασμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ
Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ: Διόρθωση λαθών στους κωδικούς κλάδων ΕΕΠ-εκπαιδευτικών
Σχολική Ψυχολογία ΕΚΠΑ: Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του ΠΜΣ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση