Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ: Τέσσερις οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). 

Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακατανέμονται σύμφωνα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφία Ζαχαράκη τέσσερις οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Δείτε την Απόφαση

ΘΕΜΑ: Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 4 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση πανεπιστημίου Δ. Αττικής»
 4. το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 5. το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
 6. το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 7. το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 8. Τη με αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
 9. την αριθ. 115667/Γ6/01-11-2002 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)»
 10. την αριθ. 60441/Γ6/17-06-2005 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ»

 

 1. την αριθ. 40544/Γ6/01-04-2008 (ΦΕΚ 639 Β΄) Υ.Α. με θέμα «Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ και Διοικητικών γραμματέων σε Κ.Δ.Α.Υ.»
 2. την αριθ. 87186/Ε4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄) Υ.Α. με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
 3. τα αριθ. πρωτ. 1645/Ε4/06-03-2020 και 1646/Δ3/06-03-2020 υπηρεσιακά σημειώματα του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ και της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αντίστοιχα.
 4. την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, το μαθητικό δυναμικό και τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ.

15.τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/129/38304/Β1/17-03-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Ανακατανέμουμε τέσσερις οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

α/α

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΣΜΕΑΕ αρχικής κατανομής

1 ΘΕΣΗ

ανά

ΚΛΑΔΟ

 

ΣΜΕΑΕ νέας κατανομής

 

οικεία Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

1

Δ.Δ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

ΠΕ21

Ε.Δ.Σ.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

2

 

 

Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΠΕ23

 

3ο Ε.Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΙΚΠΑ

 

 

Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

3

 

 

Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Ε.Δ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ – Ε.Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ

 

 

ΔΕ01-ΕΒΠ

4ο Ε.Δ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΙΣΜΟΥ

 

 

Δ.Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

4

 

Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

Ε.Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΔΕ01-ΕΒΠ

 

Ε.Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ: Ορθή επανάληψη
Κατανομή 943 Οργανικών Θέσων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΦΕΚ
Διορισθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ονόματα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση