Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών λόγω κωλύματος διορισμού | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών λόγω κωλύματος διορισμού – Δυο Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών λόγω κωλύματος διορισμού

Δύο νέες ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ. Συγκεκριμένα η μια ανάκληση πρόσληψης έγινε εξαιτίας κωλύματος διορισμού των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3528/2007 περί απόλυσης από θέση δημόσιας υπηρεσίας λόγω καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και η δεύτερη ανάκληση εξαιτίας κωλύματος διορισμού/πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) και της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4301/2014 (Α΄ 223).

Ακολουθούν οι δυο Αποφάσεις

1η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: …./Ε1

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…-… για το διδακτικό έτος 2023- 2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

………………………

Την αριθμ. πρωτ. …/Ε1…2023 (ΑΔΑ:…..) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτ.. εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ…-…. για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της αριθμ. πρωτ. …/Ε1/…2023 (ΑΔΑ:….) Απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Πρόσληψη ….εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης …«…… » με Κωδικό …. και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»» ως προς την πρόσληψη τ… …. …. του …, αναπληρ… εκπαιδευτικού κλάδου Π…- …, η οποία εχώρησε μη νομίμως, δεδομένου ότι συντρέχει στο πρόσωπό τ… το κώλυμα διορισμού των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3528/2007 περί απόλυσής του από θέση δημόσιας υπηρεσίας λόγω καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

_________________________

2η ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: …/Ε1

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…-…, για το διδακτικό έτος 2023- 2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

………………………

Το από 11-12-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης ../θμιας Εκπ/σης …. με συνημμένο το αριθμ. πρωτ. Φ./ΕΜΠ…/11-12-2023 έγγραφο της εν λόγω Δ/νσης ../θμιας Εκπ/σης «Παρέχεται ενημέρωση και ζητούνται οδηγίες για ενέργειες μας» και συνημμένο, μεταξύ άλλων, και το αριθμ. πρωτ. …/5-12-2023 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών….

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάκληση της αριθμ. πρωτ. …/Ε1/…-2023 (ΑΔΑ:….) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Πρόσληψη … εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη … Εκπαίδευση, για την κάλυψη των αναγκών των …. Σχολείων, ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2023-2024», ως προς την πρόσληψη τ… …. … του ….., αναπληρωτ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…-, η οποία εχώρησε μη νομίμως, δεδομένου ότι συντρέχει στο πρόσωπό τ.. κώλυμα διορισμού/πρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) και της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4301/2014 (Α΄ 223).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Ειδική Προκήρυξη κάλυψης κενών εκπαιδευτικών 2023-24: Αιτήσεις από 21 έως 27.12.2023 

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Πριν φύγετε

Το σχέδιο Πιερρακάκη για την παιδεία: “Ανοιχτό σχολείο”-“Στοχευμένη επαγγελματική εκπ/ση”-“Ελεύθερο Πανεπιστήμιο”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση