Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας – Οι Αποφάσεις με τα ονόματα.

Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών

Ανακλήθηκαν με δύο αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ 64 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών επειδή  δεν παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, κατόπιν και της σχετικής παράτασης της προθεσμίας που τους είχε χορηγηθεί.

Αναλυτικά

Α. Με την υπό στοιχεία 134275/Ε1/31-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 20 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύουν, και λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί μη ανάληψης υπηρεσίας των διοριζομένων:

1) ανακαλείται η υπό στοιχεία 95849/Ε1/02-08-2021 (Γ΄ 1818, ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30- 7-2021, και Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1755/31-7-2021)», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 15 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

2) ανακαλείται η υπό στοιχεία 95853/Ε1/02-08-2021 (Γ΄ 1817, ΑΔΑ: 6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διορισμός 451 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1752/30-7-2021) σε Μουσικά Σχολεία», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 3 εκπαιδευτικοί στα έναντι αυτών Μουσικά Σχολεία:

3) ανακαλείται η υπό στοιχεία 97010/Ε1/04-08-2021 (Γ΄ 1819, ΑΔΑ: ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-Ι7) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διορισμός 1.521 εκπαιδευτικών, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1694/28-7-2021), σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 9 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

4) ανακαλείται η υπό στοιχεία 161821/E1/10-12-2021 (Γ΄ 3110, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διορισμός 104 εκπαιδευτικών, κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/4-11-2021 & Γ΄ 2680/4-11-2021), σε κενές οργανικές θέσεις της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκε ως μόνιμη η κάτωθι εκπαιδευτικός στην έναντι αυτής αναγραφόμενη περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

επειδή οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, κατόπιν και της σχετικής παράτασης της προθεσμίας που τους είχε χορηγηθεί.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Β. Με την υπό στοιχεία 134306/Ε1/31-10-2022 – ΦΕΚ 2789/τ.Γ΄/7-11-2022 – απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 20 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύουν, και λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί μη ανάληψης υπηρεσίας των διοριζομένων:

1) ανακαλείται η υπό στοιχεία 98236/Ε1/04-08-2022 (Γ΄ 1928/2022 διόρθωση σφάλματος Β΄ 4526/2022, ΑΔΑ: 6ΝΚΟ46ΜΤΛΗ-Ι0Ο) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διορισμός 1024 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 2 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

2) ανακαλείται η υπό στοιχεία 98260/Ε1/04-08-2022 (Γ΄ 1929, ΑΔΑ: 9ΚΓΣ46ΜΤΛΗ-Σ15), με θέμα «Διορισμός 157 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-07-2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, σε Μουσικά Σχολεία», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκε ως μόνιμος ο κάτωθι εκπαιδευτικός στο έναντι αυτού Μουσικό Σχολείο:

3) ανακαλείται η υπό στοιχεία 98266/Ε1/04-08-2022 (Γ΄ 1930, ΑΔΑ: ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7), με θέμα «Διορισμός 6.906 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020», κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 33 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

επειδή οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα (ΜΟΟCS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+“CONNECT” 

Διαχείριση εργασιακού άγχους με τεχνικές ενσυνειδητότητας: 2ο δωρεάν σεμινάριο 7ου κύκλου της Ενωσης Διευθυντών 

ERASMUS+ ROBOGIRLS-ΠΔΕ Αττικής: Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων Προγράμματος 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση