Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ: Ποιοι οι λόγοι | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ: Ποιοι οι λόγοι-Το ΦΕΚ με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κου Γ. Βούτσινου.

Με την υπ. αριθμ. 128378 /Κ6 -ΦΕΚ B 4693 – 11.10.202-  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κου Γεωργίου Βούτσινου ανακαλείται η άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ» της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η ανάκληση της άδειας έγινε

γιατί έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ και παραβιάστηκαν οι όροι χορήγησής της.

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή από πλευρά ΥΠΑΙΘ, ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων

Α. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ», με το οποίο εποπτεύεται και ελέγχεται η λειτουργία των Ι.Ε.Κ., καθώς και από τη σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία, δεν έλαβαν χώρα τυχόν μετεγγραφές, δεν εκδόθηκαν και δεν επιδόθηκαν αποτελέσματα φοίτησης, δεν έγινε έναρξη και λήξη πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων και δεν εκδόθηκαν Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά τις 30-07-2021.

Β. Το γεγονός ότι κατά το κρίσιμο διάστημα των εγγραφών των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ., από 01 έως 20 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις εκάστοτε εγκυκλίους, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ δεν λειτούργησε για την εγγραφή των καταρτιζομένων σε αυτό και δεν ενημέρωσε την υπηρεσία, παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτό ουσιωδώς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί της χορήγησης της άδειας λειτουργίας του.

Γ. Το γεγονός ότι η υπηρεσία οφείλει να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του αρχείου του εν λόγω Ι.Ι.Ε.Κ., που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης των καταρτιζόμενων σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους. 21. Το γεγονός ότι το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ δεν έχει λειτουργήσει μετά τις 16-08-2021, ως όφειλε, είναι κλειστό και δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την ενημέρωση της υπηρεσίας.

Δ. Το γεγονός ότι η υπηρεσία εξήντλησε κάθε νόμιμο μέσο πληροφόρησης, απευθυνόμενη παράλληλα στις αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., e-ΕΦΚΑ), προκειμένου να πληροφορηθεί αν η εν λόγω εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

Ε. Το γεγονός ότι, περαιτέρω, το Κράτος οφείλει να καθορίζει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να θεσπίζει τους κανόνες τους οποίους οι ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται να τηρούν.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ

Το αρχείο του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί, μερίμνει της διοίκησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου, στη διεύθυνση: Μοναστηρίου 169-171, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54627.

Οι καταρτιζόμενοι του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται:

α) επιστροφής των διδάκτρων που έχουν τυχόν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας περιόδου κατάρτισης 2021-2022,

β) μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους, κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προθεσμιών, με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους, η οποία θα κατατεθεί προς έγκριση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ»,

γ) μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προθεσμιών, με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους, στο Ι.Ι.Ε.Κ. της επιλογής τους, η οποία θα κατατεθεί προς έγκριση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ».

________________

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ&Ν για το ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. Γεώργιος Βούτσινος, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη, αφού εξετάστηκαν όλες οι αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα:

«Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.»

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4693 – 11.10.2021 Ανάκληση της άδειας του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Δείτε επίσης

Διάταξη: Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ και σε καταρτιζόμενους ΔΙΕΚ
Αναπληρωτές-Τι αλλάζει με την Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
Τροπολογία 7 άρθρων: Σχολικοί Νοσηλευτές-Βοηθοί Βρεφοκόμοι/Παιδοκόμοι-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΒΕ-ΚΔΒΜ-ΔΙΕΚ

Δείτε επίσης

Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης
 Εξετάσεις Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Παυλίδου Χριστίνα σε

    Καλημέρα σας, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την επιστροφή των διδάκτρων πού μπορούμε να απευθυνθούμε; Γιατί η ίδια η σχολή δεν απαντάει σε κανένα από τα email της. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

    • Βασίλης Βούγιας σε

      Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.

Γράψτε μία απάντηση