Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης μέλους ΕΕΠ για τα διδακτικά έτη 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης μέλους ΕΕΠ για τα διδακτικά έτη 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 – Διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο.

Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης μέλους ΕΕΠ

Σε ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινού αναπληρωτή μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα διδακτικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ, προέβη  Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι κατόπιν ελέγχου γνησιότητας που διενεργήθηκε σε στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου του διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ….

…, 09-05-2024

Αρ. Πρωτ.: …

Θέμα: «Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης προσωριν… αναπληρωτ… μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα διδακτικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 στο πλαίσιο των πράξεων ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5001982, ΟΠΣ 5009803, ΟΠΣ 5010706, ΟΠΣ 5048220, αντίστοιχα».

Έχοντας υπόψη:….

…..

14. Το με αρ. πρωτ. …/08-12-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … με θέμα «Ενημέρωση για ζητήματα σχετικά με έλεγχο γνησιότητας πιστοποιητικών».

15. Το με αρ. πρωτ. …/Ε4/17-01-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Ενημέρωση για γνησιότητα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου».

16. Το με αρ. πρωτ. …/Ε4/15-03-2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙΘ.Α. με θέμα «Ενημέρωση για ανάκληση προσλήψεων αναπληρωτή μέλους ΠΕ23 χωρίς τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο».

17. Το με αρ. πρωτ. …/30-04-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … με θέμα «Ενημέρωση για ανάκληση προσλήψεων αναπληρωτ… μέλους ΠΕ23 χωρίς τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο».

18. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο γνησιότητας δεν επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των δικαιολογητικών, τα οποία υποβλήθηκαν από τ.. …., στο πλαίσιο των με αριθ. 118640/Δ3/19-07-2016 (ΦΕΚ 2272/Β΄/21-07-2016), 65475/Δ3/20-04-2017 (ΑΔΑ: 7Ν0Γ4653ΠΣ-ΖΑ5, ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017), 56267/Ε4/5-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β/11-4-2018 ) Υπουργικών Αποφάσεων.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε με αναδρομική ισχύ τις με αριθ. πρωτ. 8570/7-12-2016, 6989/26-10-2017, 7741/5-10-2018, 7316/10-9-2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης …. κατά το μέρος της πρόσληψης τ… αναπληρωτ… μέλους Ε.Ε.Π. …. ….του …, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 σε σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …, διότι, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας που διενεργήθηκε σε στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου τ.. διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο.

Ο/H Αναπληρωτής/τρια Περιφερειακός/ή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …

Δείτε επίσης

Μετατάξεις σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε κλάδους Β/θμιας 

Panic button για ανήλικους που δέχονται βία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης 

Εξετάσεις ελληνικής PISA 2024: Τα 330 Δημοτικά και τα 330 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν 

Εφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κοσμόπουλος, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση