Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση διορισμού 6 εκπαιδευτικών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση διορισμού 6 εκπαιδευτικών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας – Επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, μη αποδεχόμενες το διορισμό τους – Περίληψη Απόφασης.

Ανάκληση διορισμού 6 εκπαιδευτικών

Περίληψη μιας (1) Απόφασης ανάκλησης μόνιμου διορισμού τριών (3) εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών, δύο (2) εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και μιας (1) εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ. Γ΄ 3171 – ΗΜΕΡΟΜ: 4-12-2023

Με την υπό στοιχεία 131180/Ε1/14-11-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα το άρθρο 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), το άρθρο 29 του Ν.4521/2018 (Α΄ 38), τα άρθρα 53 έως 67 (Κεφάλαιο Ε΄) του Ν.4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως την παρ.5Α του άρθρου 62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 389 του Ν.4957/2022 (Α΄ 141), το άρθρο 109 του Ν.4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και τα π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) και π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) και την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ:61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση ανακαλείται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η υπό στοιχεία 88054/Ε1/3-8-2023 (ΑΔΑ:ΩΧΤΤ46ΝΚΠΔ-ΗΑ9 – Γ΄ 2065) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Διορισμός 3.388 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (Γ΄ 1588/2021, Γ΄ 1653/2021, Γ΄ 1694/2021, Γ΄ 2679/2021 και Γ΄ 2680/2021, όπως κατά περίπτωση αναμορφώθηκαν και ισχύουν)», μόνον ως προς το διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών (3), ΠΕ70-Δασκάλων (2) και ΠΕ06-Αγγλικής (1), επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, μη αποδεχόμενες το διορισμό τους:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 

 

 

ΕΠΩΝ

 

ΟΝΟΜ

  ΣΕΙΡΑ ΠΙΝ

ΑΣΕΠ

ΣΕΙΡΑ

ΔΙΟΡ

ΠΕΡΙ

ΟΧΗ ΔΙΟΡΙ

ΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
1 ΓΚΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑ

ΝΔΡΑ

  3295 170 Β΄

ΠΕΙ

ΡΑΙΑ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΠΕΙ

ΡΑΙΑ

 
2 ΓΚΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ   3165 80 Α΄

ΚΕΡΚΥ

ΡΑΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΚΕΡΚΥ

ΡΑΣ

 
3 ΣΧΟΡΕ

ΤΣΑΝΙ

ΤΗ

ΑΛΕΞΑ

ΝΔΡΑ

  3466 286 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΙΟΥ  
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
 

 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ ΑΣΕΠ

 

ΣΕΙΡΑ

ΔΙΟΡ

ΠΕΡΙ

ΔΙΟΡ.

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 
1 ΒΑΚΑ

ΛΗ

ΧΡΙΣΤΙ

ΝΑ

  5506 16 Α΄ ΚΑΒΑ

ΛΑΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΚΑΒΑ

ΛΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΕΠ ΣΕΙΡΑ

ΔΙΟΡ.

ΠΕΡ.

ΔΙΟΡ.

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
1 ΘΕΟΔΟ

ΣΙΑΔΟΥ

ΜΑΓΔΑ

ΛΗΝΗ

  704 19 Α΄ ΚΑΒΑ

ΛΑΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΚΑΒΑ

ΛΑΣ

 

Δείτε επίσης

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή λόγω ποινικού μητρώου | Απόφαση

Απόλυση εκπαιδευτικών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Καταγγελία σύμβασης εκπαιδευτικού για επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς που έθεσε το κύρος της υπηρεσίας υπό αμφισβήτηση 

Εξώδικο ΔΟΕ σε Υπουργείο Παιδείας για την προτροπή τροποποίησης του Συλλογικού Προγραμματισμού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση