Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση διορισμού λόγω εσφαλμένης μοριοδότησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση διορισμού λόγω εσφαλμένης μοριοδότησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ.

Ανάκληση διορισμού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, με την οποία ανακαλείται μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικού που είχε μοριοδοτηθεί εσφαλμένα με 20 μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με αποτέλεσμα να ανέλθει στον Αξιολογικό Πίνακα και να διορισθεί.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την υπό στοιχεία 6032/Ε1/19-1-2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα το άρθρο 20 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), τα άρθρα 53 έως 67 (Κεφάλαιο Ε’) του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ιδίως του άρθρου 62, το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και τα π.δ. 18/2018 (Α’ 31), π.δ. 77/2023 (Α’ 130) και π.δ. 79/2023 (Α’ 131), την υπό στοιχεία 130500/ Γ2/13-11-2023 (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) υπουργική απόφαση, τις υπ’ αρ. 883/28-9-2023 και 931/13-10-2023 αποφάσεις των Τμημάτων Γ’ και Β’ αντίστοιχα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), καθώς και το υπ’ αρ. 37323//01/19-12-2023 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), η υπό στοιχεία 98266/Ε1/4-8-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Διορισμός 6.906 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020» (ΑΔΑ: ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7-Γ’ 1930), μόνον ως προς τον διορισμό του εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ..- …, … … του … (Σειρά Διορισμού: …, Περιοχή Διορισμού: …, Δ/νσης Εκπ/σης: …), επειδή διαπιστώθηκε ότι στην εν λόγω πράξη είχε εμφιλοχωρήσει σφάλμα και έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, που ρυθμίζει ειδικώς τα ζητήματα διορισμού των μονίμων εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι από τις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκύπτει ότι .. εκπαιδευτικός είχε μοριοδοτηθεί εσφαλμένα με 20 μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με αποτέλεσμα να λάβει την αύξουσα σειρά κατάταξης … στους τελικούς πίνακες της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης, αντί της ορθής …. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: …).

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για Β1 Επίπεδο ΤΠΕ: 29.01 έως 08.02 Α Φάση – 12 έως 16.02.2024 Β Φάση 

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Υπουργείο Παιδείας: Δεν αναφέρεται στη νομοθεσία η δυνατότητα βελτίωσης θέσης ή αμοιβαίας μετακίνησης αναπληρωτών 

Ειδικά σχολεία Κρήτης: Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για τις ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση