Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 109 αναπληρωτών εκπαιδευτικών EAE Πρωτοβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 109 αναπληρωτών εκπαιδευτικών EAE Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατά το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ανάκληση πρόσληψης 109 αναπληρωτών

Εχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 18/2018(Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Το π.δ. 81/2019(Α ́ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».

3. Το π.δ. 83/2019(Α ́ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

4. Τοπ.δ. 84/2019(Α ́ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.».

5. Την αριθμ. πρωτ.11588/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΛΣ46ΜΤΛΗ-ΩΝΣ)Υπουργική Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτώνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. πρωτ. 11607/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: 668746ΜΤΛΗ-3ΞΤ)Υπουργική Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτώνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Την αριθμ. πρωτ. 11616/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΗ-ΕΨ0)Υπουργική Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτώνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Την αριθμ. πρωτ. 22930/Ε1/17-02-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΔΗ46ΜΤΛΗ-ΩΝΑ)Υπουργική Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτώνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Προϊσταμένων, για τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν με την προμνησθείσα απόφαση στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις αριθμ. πρωτ.11588/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΛΣ46ΜΤΛΗ-ΩΝΣ), 11607/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: 668746ΜΤΛΗ-3ΞΤ),11616/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΗ-ΕΨ0), 22930/Ε1/17-02-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΔΗ46ΜΤΛΗ-ΩΝΑ) Υπουργικές Αποφάσεις, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Π.Ε., επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 11588/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ:62ΛΣ46ΜΤΛΗ-ΩΝΣ) Υπουργική Απόφαση, στιςέναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Π.Ε.:

Δείτε την Απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης και αποδοχή παραίτησης 109 αναπληρωτών εκπαιδευτικών EAE Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Προσλήψεις 803 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην ΕΑΕ και Γενική Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση