Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση προσλήψεων αναπληρώτριας ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23 λόγω μη γνησιότητας τίτλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση προσλήψεων αναπληρώτριας ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23 λόγω μη γνησιότητας τίτλων των τυπικών προσόντων ένταξης.

Ανάκληση προσλήψεων αναπληρώτριας ΠΕ23-Ψυχολόγων

Σε ανάκληση προσλήψεων αναπληρώτριας κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα διδακτικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, οι οποίες διενεργήθηκαν μη νομίμως λόγω μη γνησιότητας των τίτλων των τυπικών προσόντων ένταξης κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, προέβη το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Γεωργίας Προκοπιάδου.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ —– ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ —– ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ —- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr e-mail: eep-evp@minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη Τηλέφωνο: 210 344 2566

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 08/07/2024

Αριθ. πρωτ.: 76356/Ε4

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση προσλήψεων αναπληρώτριας κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για τα διδακτικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: (α) των άρθρων 6 και 21 του ν.2690/1999 (Α΄1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (β) του άρθρου 20, παρ. 2 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.», όπως ισχύουν

2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

3. Τo π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,

4. Το π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

5. Την αριθ. πρωτ. 130500/Γ2/13-11-2023 (ΑΔΑ:67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»,

6. Την αριθ. πρωτ. …………………………………………………………. Απόφαση πρόσληψης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2020-2021,

7. Την αριθ. πρωτ. …………………………………………………………..Απόφαση πρόσληψης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2021-2022,

8. Την αριθ. πρωτ. …………………………………………………………..Απόφαση πρόσληψης της Προϊσταμένης της Γενικής Σελίδα 2 από 2 Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το διδακτικό έτος 2022-2023,

9. Την αριθ. πρωτ. ………………………………………….. Απόφαση της Αναπλ. Περιφερειακής Διευθύντριας ………………………….. περί ανάκλησης αποφάσεων πρόσληψης αναπληρώτριας μέλους ΕΕΠ

10.Τα αριθ. πρωτ. 8130/2-11-2023 και 9365/8-12-2023 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης (ΠΔΕ) …………………………………… με θέμα «Ενημέρωση για ζητήματα σχετικά με έλεγχο γνησιότητας πιστοποιητικών»

11.Το αριθ. πρωτ. 5238/12-1-2024 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας ……………………

12.Το αριθ πρωτ. ΕΜΠ 93/17-05-2024 έγγραφο της ΠΔΕ ……………………………… και τις από 29/3/2024 απόψεις της κ. Χ.Ε..

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. ………………………………………. αποφάσεις μας μόνο ως προς το μέρος της πρόσληψης της αναπληρώτριας μέλους ΕΕΠ, κ. … του ……………, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, οι οποίες διενεργήθηκαν μη νομίμως λόγω μη γνησιότητας των τίτλων των τυπικών προσόντων ένταξης κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης …………………………..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Καταγγελίες συμβάσεων αναπληρωτών για ενδοοικογενειακή βία, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσκηση καθηκόντων αμελώς και ατελώς 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Εκπαιδευτικοί χάνουν τον διορισμό τους για 3 ημέρες-Δεν συμπληρώνεται η διετία υπηρέτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση