Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης ΕΒΠ λόγω ορίου ηλικίας για το διδακτικό έτος 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης ΕΒΠ λόγω ορίου ηλικίας για το διδακτικό έτος 2023-2024: Aνώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). 

Ανάκληση πρόσληψης ΕΒΠ λόγω ορίου ηλικίας

Σε ανάκληση Απόφασης πρόσληψης αναπληρώτριας κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2023-24 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθότι συνέτρεξε στην περίπτωσή της παρέκκλιση από το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης, όπου το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) και για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)].

Ακολουθεί η Απόφαση

Μαρούσι, …/02/2024

Αριθ. πρωτ.: …/Ε4

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

10. Το από …-2-2024 σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης …θμιας Εκπαίδευσης ….

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάκληση της αριθμ. πρωτ. …/Ε4/…-…9-2023 (ΑΔΑ: ….) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Πρόσληψη … μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών …. στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024» ως προς την πρόσληψη της αναπληρώτριας κ… … … του …, κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στην περιοχή … ….Ε., η οποία εχώρησε μη νομίμως, δεδομένου ότι συντρέχει στην περίπτωσή της παρέκκλιση από το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης των διατάξεων των παρ.2 και 4 του άρθρου 6 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) υπουργικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

_________________________

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών 

Με αφορμή τις ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών, καθότι συνέτρεξε στην περίπτωσή τους παρέκκλιση από το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης, των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης, όπου το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο), ο εκπαιδευτικός και διαχειριστής της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριος Μαγιολαδίτης, επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της, καθότι αυτό θα εξασφάλιζε ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών θα εκτελείτο με ακρίβεια, ώστε να αποφεύγονται πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ροή προσλήψεων – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Ανάκληση πρόσληψης λόγω ορίου ηλικίας: Ανώτατο όριο πρόσληψης αναπληρωτών το 67ο 

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Πότε θα μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί-Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση