Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021: Εφαρμοστική Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Ενημέρωση επί των διατάξεων του νόμου 4781/2021.

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας

Με την υπ. αριθ. πρωτ: Φ. 40021 / 818 / 32/11-03-2021 Εφαρμοστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την ανανέωση για ένα έτος της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος όλων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, μισθωτών και μη-μισθωτών, καθώς και των έμμεσων μελών της οικογενείας αυτών, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων.

Αναλυτικά
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α’ 31 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4781/2021. Με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 487 προβλέπεται ότι:

«Ανανεώνεται,

κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), για την περίοδο από 1.3.2021 έως 28.2.2022, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.2.2021, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας αυτών.

 Τυχόν πρόσθετη δαπάνη

που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζεται από τυχόν αύξηση του απόλυτου αριθμού των δικαιούχων την περίοδο 1.3.2021 έως 28.2.2022, σε σχέση με την περίοδο 1.3.2020 έως 28.2.2021, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στα συστήματα του e-ΕΦΚΑ, της ΗΔΙΚΑ και της Εργάνης, καλύπτεται από έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών και αντίστοιχη αύξηση των ορίων δαπανών του προϋπολογισμού του ΕΟΠΠΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Ειδικότερα,

ανανεώνεται για ένα έτος η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος όλων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, μισθωτών και μη-μισθωτών, καθώς και των έμμεσων μελών της οικογενείας αυτών, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η.02.2021, δηλαδή είχαν λάβει ασφαλιστική ικανότητα από την 01η.03.2020 ή μεταγενέστερα μέσω ειδικών ρυθμίσεων ή παρατάσεων, εντός του έτους 2020.

Από τη διάταξη καταλαμβάνονται

τόσο τα πρόσωπα για τα οποία οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19 (ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 32 του ν.4690/2020, άρθρο 121 του ν.4764/2020, άρθρο 20 του ν.4722/2020) ή και στο πλαίσιο φυσικών καταστροφών (ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 71 του ν.4745/2020, άρθρο 115 του ν.4764/2020 κ.α.).

Για τα πρόσωπα αυτά

θα υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ από το ΥΠΕΚΥΠ. Επίσης, καταλαμβάνονται τα πρόσωπα που κατά το 2020 είχαν λάβει ασφαλιστική ικανότητα από παρατάσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε: άρθρο 71 του ν.4756/2020, άρθρο 31 του ν.4722/2020 κ.α.) και εν γένει οι κατηγορίες οι οποίες ελάμβαναν ασφαλιστική ικανότητα με βάση ειδικές νομοθετικές προβλέψεις (ενδεικτικά αναφέρουμε: παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018, άρθρο 29 του ν.4722/2020 κ.α.).

Ειδικά για τους μη-μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλής.

Σημειώνεται ότι

τα πρόσωπα που δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα την 28η.02.2021 και ασφαλίζονται για πρώτη φορά εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου λαμβάνουν ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 και του άρθρου 23 του ν.4529/2018.

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας
Ενδεικτικά, ακολουθούν ειδικές κατηγορίες προσώπων,

των οποίων η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται με βάση το άρθρο 487 του ν.4781/2021, εφόσον είχαν ασφαλιστική ικανότητα την 28η.02.2021:

 1. Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
 2. Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων,
 3. Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α` 85),
 4. Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α` 196),
 5. Στους πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α` 196),
 6. Στους ασφαλισμένους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α` Β` και Γ` της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α` 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α` 29),
 7. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α` 273),
 8. Στους ανέργους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α` 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης,
 9. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α` 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή,
 10. Σε εργαζόμενους, με δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε επιχειρήσεις τουριστικών λειτουργιών, και οι οποίες δεν επαναλειτούργησαν εντός του 2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4745/2020 (οικ.28700/1559/7-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης Β΄3765),
 11. Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον «ΙΑΝΟ» και των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία από 18/9/2020 έως και 29/9/2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4745/2020 (αριθ. Δ.15/Δ΄/47818/1854/18-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄5687),
 12. Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30/10/2020 (σεισμός Σάμου) και των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία από 31/10/2020 έως και 23/12/2020 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.4764/2020,
 13. Σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.4764/2020,
 14. Σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4722/2020.
 15. Σε πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 71 του ν. 4756/2020.

Δείτε επίσης

covid-19-ΟΠΕΚΑ: Προστασία και εξυπηρέτηση του κοινού | Ανακοίνωση
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ
Μελέτη ΚΕΜΕΤΕ-Ειδικά σχολεία: Προβλήματα από τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ εν καιρώ πανδημίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση