Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή συγχώνευσης και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή συγχώνευσης και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

Αναστολή συγχώνευσης και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Π.Ε.

Την αναστολή εφαρμογής απόφασης συγχώνευσης και απόφασης κατάργησης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπέγραψαν οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Α. Πετραλιάς και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δ. Μιχαηλίδου.

Η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ10/96453/Δ1 Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5302/4-9-2023.

Συγκεκριμένα: 

Α. Αναστέλλεται η εφαρμογή της υπό στοιχεία 41643/Δ4/11-04-2012 (Β’ 1274) Υπουργικής Απόφασης «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2023- 2024 κατά το μέρος που αφορά: Τη συγχώνευση του 1/Θ Δημοτικού Σχολείου Αχεντριά με το 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Β. Αναστέλλεται η εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ.10/ ΜΑ/102319/Δ1/20-08-2021 (Β’ 3897) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022» για το σχολικό έτος 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά: Την κατάργηση του Νηπιαγωγείου Χαρακίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

Το υπ’ αρ. 6555/15-06-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Το υπ’ αρ. 8783/01-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.

H υπ’ αρ. 92/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Οι υπ’ αρ. 199/07-06-2023 και 200/07-06-2023 βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Οι υπ’ αρ. 7955/07-07-2023 και 7956/07-07-2023 βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Η υπό στοιχεία Φ.1/Γ/496/86296/Β1/31-07-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την υπό στοιχεία 156623/Β3/19-12-2022 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:Ψ41146ΜΤΛΗ-14Δ).

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται: α) δαπάνη ύψους 3.440,00€ ετησίως και 1.320,00€ για το 2023 από τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένου στο 1/Θ Δημοτικό Σχολείο Αχεντριά και στο Νηπιαγωγείο Χαρακίου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ομάδα των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και β) δαπάνη ύψους 2.100,00€ (1.050€*2 σχολεία) κατά προσέγγιση ετησίως και 700,00€ (350€*2 σχολεία) για το 2023 για την λειτουργία των δύο σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων.

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Μαθρακίου και σχολείων της ΔΠΕ Κέρκυρας-Πρόσθεση προσωνυμίας στο 3ο Δ.Σ. Αριδαίας 

ναστολή λειτουργίας 19 Νηπιαγωγείων και 10 Δημοτικών σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου 

Αναστολή λειτουργίας 10 Νηπιαγωγείων και Δημοτικών ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου και 4 Νηπιαγωγείων ΔΙΠΕ Ξάνθης 

Πριν φύγετε

Νέο μισθολόγιο 2024: Οι αυξήσεις στα καθαρά ποσά εκπ/κών, στελεχών, νεοδ/των, αναπληρωτών-Πίνακες/Διαγράμματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση